Love og vedtægter

For

Aarhus Motorbådklub (AMK)

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Klubbens navn er Aarhus Motorbådklub, stiftet 20 november 1930.

Postadresse: Kystpromenaden 6. 8000 Aarhus C.

Hjemsted: Aarhus havn.

§ 2. Klubbens formål.

Klubbens formål er at fremme lyst- og fællessejlads, samt gennem festlige sammenkomster, møder, kurser m.v. at fremme kammeratskabet mellem medlemmerne. AMK lægger stor vægt på et aktivt klubliv hvor medlemmerne støtter og hjælper hinanden. AMK forventer at medlemmerne efter evne hjælper til med det praktiske arbejde i forbindelse med klubben.

Alle medlemmer forpligter sig til at overholde love, regler, bestemmelser i forhold til eksterne partnere, eksempelvis ”SÅL” og ”Aarhus Kommune, Sport og Fritid”, som AMK har tiltrådt gennem sit samarbejde med dem.

Sejlførende både skal have præg af motorbåd, eller være direkte motorsejlere for at kunne ligge under AMK´s stander og fartøjsstation. Bestyrelsen kan i forhold til tidligere motorbådsejere med mere end 5 års medlemskab dispensere fra denne bestemmelse.

Ingen båd i AMK må anvendes til erhvervsmæssige formål under nogen form.

§ 3. Medlemskabstyper.

Klubben har 3 forskellige medlemskaber. 1. Skipper, 2. Gast og 3. Passiv. Skippere er bådejere med ret til bådplads ved klubbens fartøjsstation i Aarhus Lystbådehavn. Skipper er ansvarlig overfor AMK og offentlige myndigheder. Der må kun være en skipper pr. båd, og denne skal føre klubbens stander på båden, så længe den ligger i vandet.

Der må være op til tre gaster pr. båd. Gaster har samme foreningsmæssige rettigheder som skipper. Skipper og gast(er) deler foreningsnummer.

Passive medlemmer har ikke krav på bådplads, men kan deltage i alle klubbens aktiviteter og har fri adgang til klubhuset.

Personer som ønsker at stå på venteliste til bådplads indbetaler et depositum fastsat af bestyrelsen. Optagelse på venteliste medfører ikke medlemskab af klubben.

Personer på ventelisten skal oplyse type, navn, motortype og størrelse på den båd man ønsker plads til.

§ 4. Optagelse og medlemskab.

Alle danske statsborgere eller personer med fast bopæl i Danmark, der kan tilslutte sig klubbens formål, kan optages som medlemmer. Alle personer, der søger optagelse i klubben, skal udfylde en optagelsesbegæring, som ligger på hjemmesiden og fremsende denne til kassereren (online når dette bliver muligt). Ansøgningen behandles derefter af bestyrelsen.

Ved ansøgning om medlemskab som skipper oplyses om bådens type, nøjagtige mål, navn, motortype og størrelse, samt eventuelt tidligere navn samt klub for den pågældende båd.

Godkender bestyrelsen ansøgningen, skal der betales indskud, og kontingent for det pågældende år uanset optagelsestidspunktet.

Skipper skal endvidere betale havnepenge, samt deltage i, og betale for AMK´s obligatoriske og kollektive ansvarsforsikring for båden, uanset anden forsikringsaftale.

De 2 første år er prøvetid for medlemskab af AMK. Nye medlemmer som i dette tidsrum i ord, gerning eller andet modarbejder klubbens formål, bringer denne eller medlemmerne i miskredit, som ikke overholder gældende love og regler, eller som ikke efterkommer henvisninger og påbud, kan af bestyrelsen udmeldes af klubben med øjeblikkelig virkning. Forinden skal medlemmet gennem såvel en mundtlig som en skriftlig advarsel gives mulighed for at rette op på forholdet. Samtidig skal vedkommende meddeles, at udmeldelsen kan indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling, der tager endeligt stilling i sagen. Udmeldes en skipper på denne måde, mister denne samtidig retten til en bådplads ved klubbens fartøjsstation.

I tilfælde af en skippers dødsfald, kan dennes gast, ægtefælle eller samlever indtræde som skipper og overtage afdødes bådplads samt dennes pligter og rettigheder i forhold til klubben. I sådanne tilfælde betales ikke nyt indskud. Dog skal bestemmelserne i § 6 vedrørende Bådførercertifikat opfyldes. Bestemmelsen kan også bringes i anvendelse, hvis en skipper af anden grund mister tilknytning til klubben (eksempelvis ved skilsmisse eller lignende).

Et medlem der ikke har betalt kontingent for indeværende år d. 1. juni, vil blive betragtet som udmeldt.

Ændring af bopæl, telefonnummer, bådnavn og lignende af interesse for klubben, skal meddeles skriftligt til bestyrelsen. Eventuel udmeldelse må ske skriftligt til kassereren. Der tilbagebetales ikke kontingent eller havneleje ved udmeldelse.

Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, som har gjort en særlig og/eller langvarig indsats til gavn for klubben og dens medlemmer til æresmedlem. Æresmedlemmer kan kun være kontingentfri, hvis de er passive medlemmer. De kan ikke have andre tillidshverv i klubben.

§ 5. Handel med både.

Ved et medlems handel med båd ophører bådpladsen, og der tilbagebetales ikke havnepenge for den resterende periode af året. Med bestyrelsens forhåndsgodkendelse kan havnepladsen dog tildeles køberen af båden, såfremt der ikke aktuelt på ventelisten er medlemmer, der ifølge klubbens bestemmelser står for tur til at få en ledig plads til den pågældende pladstype og størrelse.

Sælger en skipper sin båd ud af havnen, kan medlemmet frem til førstkommende forfald af havneleje ved nyindkøb disponere over samme bredde bådplads, under forudsætning af, at medlemmet i perioden fortsat er skipper og har betalt havneleje.

Henvendelse til klubben vedrørende køb eller salg af båd skal altid ske skriftligt.

Intet medlem kan herudover overdrage eller på anden måde overlade sin bådplads til andre.

Retten til bådpladsen vedrører alene den specifikke båd, der fremgår af optagelsesbegæringen. Bådejeren må ikke anvende pladsen til andre både. Heller ikke selvom han er ejer af pågældende båd.

Salg eller andet økonomisk mellemværende i forbindelse med tildeling/afgivelse af bådpladser er strengt forbudt og vil medføre øjeblikkelig udmeldelse af klubben uanset anciennitet.

§ 6. Bådførercertifikat.

Alle nye skippere eller gaster skal inden for det første år som medlem gennemgå et navigationskursus og erhverve duelighedsbevis eller lignende. Dette gælder ikke, hvis man kan dokumentere en tilsvarende højere uddannelse. Certifikaterne skal forevises bestyrelsen med henblik på notering i klubbens kartotek.

§ 7. Bestyrelse og valg.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Resten af bestyrelsen konstituerer sig ved det første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Genvalg kan finde sted. Alle valg skal være skriftlige, såfremt ét tilstedeværende medlem ønsker dette. Bestyrelsesmedlemmer modtager et telefontilskud fastsat af generalforsamlingen.

For at være valgbar som formand skal man have været skipper/gast i mindst 5 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer skal have været medlem i mindst 2 år. Man skal være medlem i hele valgperioden. Der må kun sidde et passivt medlem i bestyrelsen

2 suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Man skal have været medlem i mindst 2 år for at være valgbar. Man skal være medlem i hele valgperioden.

Der vælges 2 revisorer, der sidder 2 år ad gangen. Revisorerne vælges forskudt. Desuden vælges hvert år en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Ingen revisor eller revisorsuppleant må have andet tillidshverv inden for klubben.

§ 8. Formand.

Formanden repræsenterer klubben udadtil, men kan i retsforhold og økonomiske forhold kun binde klubben sammen med 3 andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden aflægger bestyrelsens beretninger og indkalder til møder og generalforsamlinger. I stedet for at modtage det af generalforsamlingen fastsatte telefontilskud til bestyrelsesmedlemmer, betales formandens abonnement på telefon og Internet af klubben.

§ 9. Næstformand.

Næstformanden overtager formandens funktioner, når denne har forfald, og er i øvrigt formanden behjælpelig med dennes virke i klubben.

§ 10. Sekretær.

Sekretæren fører protokollen ved alle møder, sørger for alt korrespondancearbejde og opbevarer materialet i 5 år. Udskrevne protokoller opbevares i klubbens arkiv. Sekretæren administrerer klubbens hjemmeside, eventuelt i samarbejde med et andet medlem.

§ 11. Kasserer.

Kassereren fører klubbens regnskab og medlemskartotek, opkræver medlemskontingent og foretager alle klubbens ind- og udbetalinger. Uforudsete udbetalinger over 10.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen og kassereren kan i fællesskab vedtage at udvalg under klubben kan tildeles meget begrænsede midler til deres drift. Regnskab herfor aflægges månedsvis til kassereren.

Bestyrelsesmedlemmerne har ret og pligt til uanmeldt at få klubbens øjeblikkelige regnskab forelagt.

Opkrævning af kontingent sker elektronisk via klubbens elektroniske medlems- og regnskabssystem Klubmodulet. Sidste rettidige betaling af kontingent er 1. april. Medlemmer, som ikke har betalt senest dette tidspunkt betaler et af bestyrelsen fastsat gebyr. Udsendelse af opkrævning for, og frist for betaling af havneleje, fastsættes af bestyrelsen. Manglende betaling af havneleje medfører øjeblikkelig udmeldelse og deraf følgende tab af bådplads.

Kassereren opkræver en gang årligt medlemmernes forbrug af el på fartøjsstationen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 12. Fartøjsinspektør.

 

Fartøjsinspektøren anviser fartøjernes plads i havnen i samråd med bestyrelsen. Planen skal være færdig senest 1. april, og pladsen kan ikke overtages af noget medlem, før klubkontingent og havnepenge er betalt. Ligeledes skal forsikringsbegæring til den kollektive ansvarsforsikring forinden være udfyldt.

Bestyrelsen har gennem fartøjsinspektøren pligt til at påse at bådene er i yachtmæssig stand, og fører en ren klubstander.

Medlemmerne skal efterkomme eventuelle påbud fra fartøjsinspektøren.

Aktive medlemmer har pligt til inden 1. juni at meddele fartøjsinspektøren hvornår deres båd kommer i vandet. Efterkommes dette ikke, kan klubben for sæsonen disponerer over pladsen.

Fartøjsinspektøren tilser, at medlemmerne anvender det af klubben krævede obligatoriske elkabel når båden skal have landstrøm. Misbrug eller anden omgåelse af dette påbud medfører en bod fastsat af Generalforsamlingen. Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat depositum for brug af kablet.

Medlemmer, der ikke efterkommer et skriftligt påbud fra fartøjsinspektøren, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion på en ekstraordinær generalforsamling.

Fartøjsinspektøren fører venteliste over ansøgninger til bådplads ved klubbens fartøjsstation. Bådplads tildeles af fartøjsinspektøren i samråd med bestyrelse efter anciennitet på listen, samt i forhold til størrelsen på den ledige plads. Listen offentliggøres på klubbens hjemmeside.

§ 13. Husinspektøren.

Bestyrelsen er ansvarlig for blandt klubbens medlemmer at antage en husinspektør.

Husinspektøren er ansvarlig for den daglige orden i og omkring klubhuset. Han forestår indkøb af forbrugsvarer som rengøringsmidler, toiletpapir m.v.

Han skal foretage reparationer eller foranledige disse udført i samarbejde med bestyrelsen. Desuden skal han gøre bestyrelsen opmærksom på opståede behov for evt. udskiftning af inventar m.v.

Husinspektøren sørger for rengøringen af klubhuset. Husinspektørens kan med bestyrelsens godkendelse antage betalt hjælp hertil. Udgifterne hertil påhviler klubben.

Husinspektøren er ansvarlig for udlejning af skabe i kælderen til aktive medlemmer, samt udlejning af klubhuset til medlemmerne efter særlige regler herfor.

Medlemmerne har pligt til at efterkomme anvisninger fra husinspektøren hvad angår forhold i og omkring klubhuset. Husinspektøren modtager et årligt beløb, fastsat af generalforsamlingen.

Husinspektøren orienterer bestyrelsen om sit arbejde, og kan med bestyrelsens godkendelse deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

§ 14. Aktivitetsudvalg.

Bestyrelsen kan til enhver tid blandt klubbens medlemmer nedsætte et aktivitetsudvalg. Udvalget refererer til bestyrelsen.

§ 15. Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen varetager den daglige drift og ledelse af klubben og dens aktiviteter. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af formanden med mindst 4 dages varsel, og med en dagsorden for mødet.

Møde skal afholdes, når ét bestyrelsesmedlem kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Er afstemning nødvendig, foregår denne ved almindeligt stemmeflertal. Er bestyrelsen ikke fuldtallig tæller formandens stemme for 2. I formandens fravær tæller næstformandens stemme ligeledes for 2.

§ 16. Generalforsamlinger.

Generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed, afholdes hvert år i Aarhus i løbet af april måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved e-mail og sms. Indkaldelse ophænges desuden i klubhuset og sættes på hjemmesiden.

Forslag til generalforsamlingen, samt forslag til kandidater til bestyrelsen skal være skriftligt indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslagsstiller skal være fysisk tilstede ved generalforsamlingen.

Endelig dagsorden med navne på kandidater og indsendte forslag ophænges i klubben senest 4 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan kun vedtage bindende beslutninger om forhold, der er optaget på dagsordenen.

På generalforsamlingen aflægger kassereren et revideret årsregnskab, og de fornødne valg finder sted.

Skippere og gaster har stemmeret vedr. både klubhusets og fartøjsstationens anliggender.

Passive medlemmer har ikke stemmeret vedr. fartøjsstationen.

Man har kun stemmeret ved personligt fremmøde.

Medlemmer i restance har ingen adgang til Generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal formanden indkalde til, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer eller 15 aktive medlemmer ønsker det, med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Ekstraordinær Generalforsamling skal indvarsles med mindst 14 dages varsel via e-mail og sms og sættes på hjemmesiden.

Generalforsamlingen er røgfri.

§ 17. Lovændringer.

En generalforsamling kan med almindeligt stemmeflertal træffe gyldige beslutninger i alle klubbens anliggender, når mindst 15 medlemmer er til stede. Lovændringer skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. En lovændring kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmer ved første fremsættelse. Ved anden fremsættelse kræves almindeligt stemmeflertal.

 § 18. Eksklusion.

Et medlem, der i ord, gerning og handling direkte eller indirekte er årsag til, at klubbens, medlemmers eller bestyrelsens renommé skades eller bringes i miskredit, eller som direkte eller indirekte modarbejder klubbens formål, eller som overtræder love og regler, eller som gentagne gange ikke efterkommer henvisninger og påbud, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion.

Forinden der tages skridt til en eksklusion, skal pågældende medlem gennem en mundtlige og en skriftlig advarsel fra bestyrelsen gives mulighed for at rette op på forholdet.

Hvis medlemmet stadig ikke efterkommer bestyrelsens anvisninger, kan medlemmet indstilles til eksklusion.

I særligt grove tilfælde kan et medlem uden forudgående advarsler indstilles til eksklusion.

Eksklusioner kan kun ske på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling. Før generalforsamlingen skal medlemmet orienteres gennem et anbefalet brev fra bestyrelsen. Eksklusion kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

§ 19. Ophævelse af klubben.

Aarhus Motorbådklub kan ikke ophæves, så længe blot 10 medlemmer stemmer mod dette. Den generalforsamling, som eventuelt træffer beslutning om ophævelse af klubben, træffer også beslutning om disponering over klubbens formue. Denne paragraf kan ikke forandres og ikke udelades.

---

Vedtægterne er senest reviderede i foråret 2018, og vedtaget med 2/3 flertal på generalforsamlinger hhv. 31. januar og 4. april.


Hold i dag

Instagram