REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AMK 14.12.22 KL. 17.00

Tilstede: Daniel, Ole, Hans

Afbud: Bente, Peter, Lars, Carsten. Fraværende: Allan

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

 1. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde 16.11.22 

Referatet godkendt

 1. Husinspektøren

Udsat (Bente ej tilstede)

 1. Meddelelser/til orientering

Hans havde været til et seminar om relevant jura vedr. fartøjsstationer. Seminaret var arrangerer af Thomas (Sport og Fritid, havnekaptajn). Det faglige indhold leverede FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark).

Seminaret havde været udbytterigt.

 

 1. Sager til behandling og evt. beslutning

 

 1. Visionsplan arbejdet for lystbådehavnen

Forskellige initiativer og aktiviteter pågår i mange sammenhænge og fora.

Hans havde deltaget i en workshop arrangeret af HAL omkring anvendelsen af bassin 7 og pier 3. Der kom bl.a. ideer og forslag til en gæstehavn i bassin 7 med tilhørende faciliteter på pier 3. Evt. drevet af klubberne i lystbådehavnen.

Hans redegjorde for en spørgeskema undersøgelse vedr. fremtidige aktiviteter og faciliteter på Aarhus Ø (inkl. Lystbådehavnen), som Kultur og Borgerservice havde udarbejdet , med bidrag til indhold fra HAL. Sport og Fritid havde bedt klubberne om at udsende link og følgebrev til deres respektive medlemmer (blev gjort samme aften, efter at bestyrelsen havde godkendt udsendelsen heraf).

 1. Aktivitetsudvalgets planer for den kommende tid – Daniel

Daniel havde haft et godt møde med Aktivitetsudvalget. Man havde drøftet mulige fremtidige aktiviteter, faglige, sociale såvel som festlige.

 1. Stativordningen – Carsten 

Udsat

 1. Flytning af båd – Carsten

Udsat

 1. Toiletvogn salg – Daniel

Står lidt i stampe.

Vognen er desværre blevet overmalet med graffiti. Daniel vil forsøge at få det fjernet, evt. ved hjælp af et klubmedlem.

 1. Ansvarsforsikring af klubbens både – Carsten

Udsat

 1. Evt. udskiftning af ølautomat – Carsten

Udsat

 1. Takster for gæstesejlere 2023 (bilag) – Hans

Hans havde modtaget en mail fra Ib (formand for sejlklubben ASK) med oplysning om nye og højere takster for gæstesejlere for den kommende sæson på Bugtens og ASK’s fælles fartøjsstation. Han opfordrer AMK til at overveje en tilsvarende forhøjelse, så taksterne er ens på østsiden.

Bestyrelsen fandt opfordringen relevant, men vil vente med at tage stilling til marts/april, for at afvente prisudviklingen på især strøm.

 1. Liste over medlemmer med krankursus – Hans

Der ligger nu på hjemmesiden under menuen ”Info” en liste over medlemmer, som vil være behjælpelig med betjening af grej ved bådhåndtering.

 1. One-sheet beskrivelse af klubben – Hans

En one-sheet beskrivelse af klubben er via HAL sendt til Sport og Fritid, som sammen med one-sheet beskrivelser af de øvrige klubber vil blive offentliggjort på Kultur og Fritids hjemmeside.

 1. Renovering af klubhusets bade- og toiletfaciliteter – Hans

Hans var af Bugten gjort bekendt med at kommunen har en pulje for tilskud til etablering og renovering af foreningsfaciliteter. Vi vil i bedste fald kunne opnå et tilskud på op til 50% af udgifterne til renovering af servicefaciliteterne i kælderetagen.

Bestyrelsen besluttede at afholde til et arbejdsmøde i januar vedr. renovering af klubbens badefaciliteter/servicefaciliteter. Daniel indkalder til mødet, når han har modtaget et skitsemæssigt tilbud på arbejdet.

 1. Forslag om opdatering af klubhus: Indretning/inventar/belysning -Daniel

På baggrund af Daniels overvejelser og ideer drøftede bestyrelsen mulige mindre tiltag til fremme af en noget hyggeligere atmosfære i klublokalet.

Forslag til forbedring af akustikken blev også diskuteret.

Den videre behandling af spørgsmålet henvises til et kommende bestyrelsesmøde hvor også Bente er tilstede.

 1. Medlem til Driftsudvalget – Carsten

Udsat

 1. Opdatering af hjemmesideopsætning – Daniel

Hjemmesiden trænger til en opdatering. Vi vil forsøge at finde et medlem som vil påtage sig at arbejde med sagen. Indenfor de rammer som Klubmodul stiller til rådighed.

 1. Drøftelse af betydningen af ”yachtmæssig stand” – Carsten

Udsat

 

 1. Eventuelt
 1. 3 både er pt beboet af skipperen. Der skal betales et beløb til dækning af den ekstra udgift, især servicefaciliteterne, som dette påfører AMK. Beløbet har tidligere været 3000 – 3500 kr.

Bestyrelsen fastsatte - under hensyntagen til prisstigningerne på vand, varme og el - beløbet til 4000 kr. om året. At regne fra indflytningsdatoen.

 1. Peter , vores materielforvalter, har foreslået at vi skal forsøge at etablere et sjak af frivillige medlemmer, som kan hjælpe ham og os alle med de opgaver, som opstår omkring klubfaciliteter, fartøjsstationen og det fælles grej i SÅL-regi.

ASK har et sådant team, ca 20 mand/kvinder, som mødes hver torsdag med følgende dagsorden: Fælles morgenkaffe med rundstykker og wienerbrød – arbejde – fælles frokost. Morgenkaffe og frokost selvfølgelig betalt af klubben.

Noget lignende har Bugten.

AMK har selvfølgelig ikke det samme behov for frivillig arbejdskraft som sejlklubberne. Men der er alligevel en hel del at lave, så det ville være fantastisk om AMK kunne etablere et sjak som f.eks. mødtes en gang om måneden med samme dagsorden som den ovenfor beskrevne fra ASK.

Hans taler med Peter herom.

 

 1. Næste møde

Onsdag den 8. februar 2023

 

 

HF, 15.12.22

 

Hold i dag

Instagram