REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1.3.2022 kl. 17.00 

 Tilstede: Carsten, Daniel, Peter, Poul, Bente, Hans Desuden deltog Ole Mikkelsen under pkt. 2. Fraværende med afbud: Lars, fraværende: Allan

1. Godkendelse af dagsorden, Dagsorden blev godkendt
2. Visionsplan for FTL – Ole Mikkelsen
Ole og Hans har deltaget i henholdsvis 2 og 1 dages seminarer arrangeret af HAL. Arbejdet går ud på at udarbejde en visionsplan for udviklingen af FTL i de næste 10-20 år. Denne visionsplan skal indgå som HAL’s bidrag til udviklingen af Aarhus Kommunes visionsplan for FTL og tilgrænsende områder.
Ole Mikkelsen, skipper og ingeniør gennemgik engageret og oplysende de foreløbige resultater af dette arbejde.
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilagvedlagt) Referatet blev godkendt
4. Hus inspektøren
Udlejning af klubhus i forbindelse med mad weekender.
Der står i vedtægterne, at hus inspektøren er ansvarlig for udlejning af huset. Så længe der ikke er nogen plan eller fordeling af madhold til mad weekender, mener Bente, at hun godt kan forsvare udlejning af huset i en evt. mad weekend.
Der er desværre ikke så mange gæster om søndagen, når der er mad weekend. Aktivitetsudvalget havde bedt Bente om at drøfte dette med bestyrelsen mhp evt. kun at afholde ”restaurant” om lørdagen, hvor arrangementet er godt besøgt.
Bestyrelsen besluttede at følge aktivitetsudvalgets opfordring til at indskrænke arrangementet til om lørdagen for den kommende sæson.
Bente taler med Henrik herom.
Pga øl automatens manglende driftssikkerhed vil Bente fremover udlevere nøglen til madholdet.
På baggrund af en henvendelse fra Veteranklubben besluttede bestyrelsen, at der kan bevilges én kasse øl om året til anvendelse (nedsvælgning) ved klubbens arrangementer. Bente bringer dette videre.
Bente skal have ferie i 3 uger. Bente finder en afløser for perioden.
5. Meddelelser til orientering:
Carsten kunne godkende kommunens opgørelse af AMK’s kaj-meter på det nye broanlæg.
6. Sager til drøftelse og evt.beslutning
      
a. Kontrakt vedr.de lukkede parkerings områder og nye parkeringsregler (bilagvedlagt 1.2.22+nyt bilag vedhæftet)
På grund af en enkelt klubs (på vestsiden) skødesløse omgang med de hidtil gældende parkeringsregler har Aarhus Kommune udarbejdet nye og strengere regler. Især er sanktions bestemmelserne blevet skærpet. Endvidere forpligtes den enkelte klub til at gennemføre p-kontrol, såfremt man vil have mulighed for fortsat at udstede p- tilladelser til klubbens medlemmer. Hvis klubben ikke overholder også denne del af P- aftalen vil klubben kunne blive frataget retten til udstedelse af P-tilladelser. Bestyrelsen besluttede, at klubben vil underskrive aftale med kommunen om udstedelse af P-tilladelser. Heri ligger at Klubben også skal og vil håndhæve det nye reglement.
Hans sørger for sammen med Henrik at sætte gang i information om det nye reglement og udstedelse af p-tilladelser.
b. Generalforsamling i april
Der skal afholdes generalforsamling inden udgangen af april.
Den faste dagsorden er:
1. Valg til bestyrelsen, bestyrelsesformand og et menigt medlem af bestyrelsen er på valg.
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Eventuelt
Bestyrelsen besluttede at generalforsamlingen skal afholdes tirsdag den 26. April kl. 18.00.
c. Ny driftsaftale
Daniel havde været til en workshop for at blive klædt på til at forhandle en ny driftsaftale mellem kommunen og AMK på plads.
Daniel vil hurtigst muligt få gennemført forhandlingerne og underskrevet en aftale på vegne af AMK
Daniel efterlyste en areal aftale, som klubben skulle have indgået med kommunen. Peter vil prøve at finde den.
d. Prisstigning på el–Peter
Prisen på el er i den nærmeste fremtid usikker. Så bestyrelsen kan ikke melde en pris på el ud for 2022. Vi må se hvad fremtiden bringer, men princippet for den endelige pris vil være at medlemmerne får den til kostprisen.
e. Indkøb af forstærker
Ved en ”uheldig omstændighed” havde Hans givet samtykke til at aktivitetsudvalget udover forstærker til klubhuset også kunne købe to sound bokse. Det blev underkendt af den øvrige bestyrelse. Hans lovede at forsøge at rette fejlen. Hans har i dag (2.3.22) talt med Lars. De havde heldigvis ikke foretaget noget indkøb af sound bokse. Og det vil så heller ikke blive gjort.
f. Fartøjsplanen for 2022 – Carsten
Carsten fremlagde fartøjsplanen. Den var faldet på plads uden alt for meget bøvl. Planen udsendes straks til alle skippere.
Alle nye pladser på havnen vil blive påført et nyt plads nr. som er blevet foreslået og fremstillet af Poul.
Det blev besluttet at bredden på bådpladser bliver forlænget med 20 cm. vedrørende betaling (1 stolpes bredde) da Aarhus kommune belaster betalingen af vore kaj meter for hele længde af kajen.
g. Eventuelt
 ASK og Bugten vil gerne have os med i et fællesskab omkring gæstesejler. Det drejer sig om fælles badefaciliteter (en servicebygning) og fælles opkrævning af gæstesejler betaling.
Bestyrelsen vil gerne høre mere om projektet fra de to nævnte klubber.
Vedrørende samarbejde med Bugten og Sejlklubben angående baderum - så har AMK allerede indført at vi vil lave betaling via betalingsautomat som er indkøbt og vil blive installeret inden for de næste 14 dage, sammen
med nye adgangs kontroller.
Det blev besluttet at vi fjerner muligheden for trailerbåd i AMK, da nye havnemester Thomas har meddelt at dette kun er tilladt ved sail event for sejlklubberne.

 7. Næste møde 6. april 2022 Hf, 2.3.22

 

 

 

 

 

Hold i dag

Instagram