Godkendt på bestyrelsesmøde 29.6.23REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AMK 17. 5. 23 KL. 17.00

Tilstede: Daniel, Carsten, Ole, Peter, Karen, Lars, Bente, Hans1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt


2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde 19.4.23.

Godkendt


3. Husinspektøren

Bente taler med havnekaptajn Thomas vedr. asfalt udvendig ved hegnet om klubhuset.

Bente orienterede om at der har været en del besvær i forbindelse med en udlejning af klubhuset.

Bente fik bestyrelsens samtykke til at føre en fast hånd overfor lejere af klubhuset.

Bente udarbejder en seddel til at kaste ombord på gæstesejlerbåde, som ikke har betalt gæsteafgift i overensstemmelse med AMK’s krav. Det vil af sedlen fremgå at gæsteafgiften skal betales omgående.


4. Meddelelser/til orientering:

a. Generalforsamlingen

Bestyrelsen drøftede generalforsamlingens forløb og beslutninger.

Alt i alt fandt bestyrelsen at det havde været en god generalforsamling.

b. Etablering af udekøkken

Lars og Peter Bakke udarbejder et projektoplæg.

c. Opdatering af klubhus – status (Daniel)

Akustikpladerne er klar, bordpladerne på trapperne.

d. Yachtmæssig tilstand – status (Carsten)

Der arbejdes på sagen.

Tilsyneladende uretmæssig erhvervelse af bådplads – status (Carsten)

Der arbejdes på sagen.

e. Stativordningen – status (Carsten)

           Der mangler nogle bestemmelser vedr. den praktiske udmøntning af ordningen.

           Bestemmelserne gøres færdige til at blive medtaget i en kommende nyhedsmail.

           Toiletvognen

           Toiletvognen er blevet solgt.

5. Sager til behandling og evt. beslutning:

a. Toilet-/badevogn for den kommende sæson – Carsten

Daniel behandler sagen.

b. Renovering af klubhusets bad- og toiletfaciliteter – Daniel/Ole

Daniel og Ole har sagen. Først for står afsøgning af støttemulighederne.

c. Anskaffelse af gasgrill.

Den hænger på Lars.

Bevillingsrammen er op til 10.000 kr.

d. Fælles gæstesejlerhus (bilag)

Ole arbejder med sagen.

6. Eventuelt

Markisen skal ned, den er i sin nuværende tilstand risikabel at benytte.

Der skal snarest indkaldes til en arbejdsweekend.

Følgende er bl.a. på programmet:

Opsætning af akustikplader

Montering af nye bordplader

Nedtagning af markise

Rengøring og imprægnering af udemøblerne

Der er helt sikkert flere opgaver!

Hjemmesiden indeholder en del fejl, som Linda ikke umiddelbart kan forventes at finde og rette.

Carsten vil arbejde med sagen. Den øvrige bestyrelse meddeler Carsten fejl som man måtte opdage, evt. ved at sende et skærmbillede af fejlen med ledsagende tekstbeskrivelse af fejlen.

7. Næste møde

21.6.23, kl.17.00HF, 20.5.23

Hold i dag

Instagram