Godkendt på bestyrelsesmøde 19.4.23


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AMK 15.3.23 KL. 17.00

Tilstede: Daniel, Carsten, Peter, Ole, Hans, Lars

Afbud: Bente, fraværende: Allan


1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde 22.2.23 (bilag tidligere udsendt).

Godkendt

3. Husinspektøren

Ikke noget

4. Meddelelser/til orientering

Bente og Hans har holdt møde med 2 repræsentanter fra den organisation, som afholder en summit for 250 unge fra hele verden i forbindelse med The OceanRace’s ”stop over” i Aarhus. Her aftalte man betingelserne og det praktiske i forbindelse med deres lån af klubhuset. Se i øvrigt nærmere herom i referat af bestyrelsesmøde 22.2.23.

Udlånet af klubbens telt til ASK og Bugten afventer deres bestyrelsers behandling heraf.

Hans havde repræsenteret AMK i et møde blandt repræsentanter for kølbådsklubberne, hvor emnet var evt. harmonisering af gæstesejlerpriser samt evt. servicefaciliteter til fælles brug for hele havnens gæstesejlere. 

Man var enige om at der skal arbejdes henimod harmonisering af priserne. Førend det kan ske skal klubberne på vestsiden hæve standarten på deres faciliteter til et niveau svarende til østsidens.

5. Sager til behandling og evt. beslutning

a. Stativordningen – Carsten

Carsten arbejder med sagen. Han udarbejder en beskrivelse af ordningen til næste møde. Den lægges herefter på hjemmesiden.

b. Evt. bade/toiletvogn for den kommende sæson

På baggrund af erfaringerne fra sidste sæson drøftede man, hvorledes kapaciteten på servicefaciliteterne midlertidigt kunne øges for den kommende sæson. Bestyrelsen besluttede at leje to brusevogne (intet toilet p.g.a. rengøringsarbejdet). Carsten undersøger mulighederne til næste bestyrelsesmøde. Vi skal huske at Thomas skal spørges om placeringen.

c. Konsekvenserne af kommunens takstforhøjelse af havnelejen – Peter/Daniel

Kommunen har forøget lejen af kajen med ca 10 %. Bestyrelsen besluttede at kajmeter prisen på klubbens fartøjsstation forøges tilsvarende, således at klubbens overhead bevares.

Peter fik på den baggrund mandat til at fastlægge lejen. Opkrævning til betaling pr. senest 1. maj udsendes snarest.

d. Regler for håndtering af SÅLs grej – Lars

Lars redegjorde for reglerne, på baggrund af indhentet information herom.

Han overdrog materialet til Carsten, som sætter sig ind i sagerne.

e. Takster for gæstesejlere 2023 (bilag 14.12.22) – Carsten

Carsten kontakter ASK og Bugten, og aftaler den fælles pris på østsiden. Den svingende el-pris tages med i overvejelserne ved fastlæggelse af taksterne.

Lars foreslog en undersøgelse af el-markedet. Det er hans opfattelse at det er muligt for klubben at nedsætte udgifterne til el ved at finde leverandører som er væsentlig billigere end den nuværende.

Bestyrelsen besluttede at spørge på generalforsamlingen om nogen vil påtage sig at udføre en sådan markedsundersøgelse.

f. Renovering af klubhusets bad- og toiletfaciliteter – Daniel/Ole

Ole havde gennemgået mappen med klubbens bygningsmæssige historik. Daniel og Ole udarbejder beslutningsbilag herom til Generalforsamlingen.

g. Forslag om opdatering af klubhus: Indretning/inventar/belysning samt indretning af kælderens store rum til daglig afslapning – Daniel

Daniel havde indhentet tilbud på akustikplader samt nye bordplader belagt med lysgrå linoleum (også godt for akustikken). I alt 22.000 kr.

Bestyrelsen besluttede at indkøbe det beskrevne. Daniel effektuerer.

h. Bestemmelse/beskrivelse af vedtægternes krav om ”yachtmæssig stand” for bådene på fartøjsstationen – Carsten

Carsten er i gang med en indkredsning af spørgsmålet. Der skal uden tvivl udarbejdes en liste, som fastlægger kravene herom. Men vi kommer nok ikke udenom, at der også vil være et vurderingsmæssigt aspekt ved afgørelser herom.

Afgørelser bestemmes af bestyrelsen efter indstilling af fartøjsinspektøren.

Carsten arbejder videre med de aktuelle sager vedr. spørgsmålet.

i. Tilsyneladende uretmæssig erhvervelse af bådplads – Carsten

Carsten færdiggør sagen.

j. Nyhedsmail – Daniel

Der er udsendt nyhedsmail, udarbejdet af Daniel

k. Forberedelse af generalforsamlingen 26. 4. 2023 kl. 19.00 i klubhuset

Vedtægterne angiver nogle faste punkter til behandling på generalforsamlingen.

Derudover skal renoveringen af servicefaciliteterne behandles og besluttes.

Andre punkter blev overvejet. Beslutning herom udskydes til bestyrelsesmødet 

den 19.4.23.

6. Næste møde

19.4.23


HF, 16.3.23

Hold i dag

Instagram