REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AMK 4. 1. 2022 

Tilstede:
 Carsten, Daniel, Poul, Hans

 Afbud: Peter 

 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 

 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde(bilag tidligere udsendt) Referatet blev godkendt 

 3. Husinspektøren
   Ikke noget fra husinspektøren 

 4. Meddelelser/til orientering:  Ikke noget 

 5. Sager til drøftelse og evt.beslutning 

  1. Uautoriseret indmeldelse i klubben–Poul
    Poul havde arbejdet med sagen, og mente at det ikke mere kan lade sig gøre. Flere har indmeldt sig i god tro. De skal have en forklaring.
    Carsten skriver til disse. 

  2. Adgang til administration af Klubmodul–Peter/Poul
    Kun bestyrelsen skal have adgang. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal have adgang til de moduler, som er relevante og nødvendige for varetagelse af pågældenes arbejdsområde.
    Poul udarbejder forslag til adgangsnøgle. 

  3. Kommunikation i bestyrelsen internt
    Punktet kom til først og fremmest at handle om en effektivisering af kommunikationen mellem medlemmer og bestyrelse.
    Pt får alle bestyrelsesmedlemmer alle mails stillet til info. For at undgå dette skal hver enkelt bestyrelsesmedlems kompetenceområde anføres under pågældende bestyrelsesmedlem, når man går ind på hjemmesiden under ”Kontakt AMK”. Håbet er at medlems henvendelser bliver rettet direkte til relevant bestyrelsesmedlem.
    Hans udarbejder udkast til kompetence beskrivelse for alle bestyrelsesmedlemmer. Daniel undersøger om vi kan skaffe log-in oplysninger til vores host-master således vi kan oprette mailadresser til bestyrelsen under klubbens domæne. Daniel kontakter ligeledes Poul, for at få klarhed over hvilke muligheder der allerede ligger i klubmodul.

  4. Administration af klubben–Peter, bilag vedlagt møde 7.12.21 Udsat til næste møde, pga Peters afbud. Poul tænker over sagen. 

  5. Ny tariftabel for gæstesejlere–Poul
    Poul havde udarbejdet et forslag. Dette gennemarbejdes i fællesskab af Carsten og Poul til næste møde. 

  6. Medlem af Broudvalget – Hans
    Udvalget behandler spørgsmål vedr. de nye flydebroer. Når anlægget er færdigt nedlægges udvalget.
    Hans træder ind i udvalget. 

  7. Hængepartier i øvrigt fra sidste møde Ingen 

 1. Pouls liste–Poul(bilag vedlagt)
   Poul havde udarbejdet en lang liste med spørgsmål/forslag/ideer. Listen består af 39 punkter.
   Kun punktnr. angives efterfølgende: 

  Pkt. 1: Er behandlet tidligere
   Pkt. 2: Kasseren opkræver pladsleje
   Pkt. 3: Angivelse af bådenes længde og bredde under medlemsprofil i Klubmodul ændres fra meter til cm.
   Pkt. 4: Vi skal have medlemmerne til at opdatere deres medlemsprofiler i Klubmodul. Poul og Carsten udarbejder udkast til næste møde brev til medlemmerne, evt. vedhæftet vejledning for at fremme kvaliteten af opdateringen.
   Pkt. 5: Peter fremskaffer Nets kundenummer, hvorefter betalingsautomat kan sættes op.
   Pkt. 6: Der er planer om at modernisere bade- og toiletfaciliteter. Hans går i gang med nogle skitsemæssige overvejelser.
   Pkt. 7: Der skal udarbejdes en tegning over AMK’s ”nye” havn. Hans går på sagen.

 2. Pkt. 8: Nye QR koder ved broerne. Til det mangler der stadig oplysninger om det nye havneanlæg. Carsten er på sagen.

 3. Pkt. 9: Hjemmesiden er blevet væsentlig bedre. Poul vil gerne have forslag og kommentarer fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Han arbejder videre med sagen.

 4. Pkt. 10: Vi har en ”Fartøjsinspektør” som holder orden på ”Fartøjsstationen”. Fartøjsstationen består af bro- og kajanlæg med dertil hørende tekniske installationer samt klub medlemmernes både, Gæstesejler betaling og system til opkrævning heraf hører under kasseren.

 5.  Pkt. 11: Er behandlet under pkt. 5f
   Pkt. 12: Plads bredden er fremover angivet som den frie afstand mellem pælene (ikke midt pæl – midt pæl).
   Pkt. 13: De nye kaj- og brolængder skal efter færdiggørelse opmåles af kommunen i samarbejde med Carsten.
   Pkt. 14: Er behandlet under pkt. 5c.
   Pkt. 15: God ide med ”Påskefest” og forårsfornemmelser. Poul spørger Aktivitetsudvalget om ideen har nogen fremtid. 

 6. Så nåede bestyrelsen ikke længere med listen i denne omgang. Den gøres færdig på næste møde.

 7. Eventuelt 

  1. Aktivitetsudvalget v.Lars havde overfor Hans rejst spørgsmålet om hvorvidt mad 

   weekend’erne kan afholdes under de herskende corona tilstande. Bestyrelsen vedtog foreløbig at aflyse weekend’erne i januar – og så se tiden an.
    Daniel kontakter Aktivitetsudvalget og skriver efterfølgende ud til alle medlemmerne om beslutningen. Aktivitetsudvalget bør snarest kontakte ”Weekend holdene” for januar med oplysning herom. 

  2. Carsten spurgte om hvordan det går med afrapportering af el-forbrug.Peter spørges på næste møde. Der skal sendes en reminder ud inden 1. April. 

  3. Carsten rejste spørgsmålet om de fremtidige parkeringsregler.Tages op på næste møde. 

  Næste møde tirsdag den 1. Februar 2022. 

  Bemærk!
   Efterfølgende er Peter Rasmussen via mail-forhandling blevet udpeget til medlem af SÅL’s materieludvalg. Bestyrelsen takker Peter for at han vil påtage sig dette ganske omfattende arbejde. 

Hf, 5.1.2022 

REFERATET GODKENDT PÅ BESTYRELSESMØDE 1.2.22 

Hold i dag

Instagram