Godkendt på bestyrelsesmøde den 14.12.23

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AMK 16.11.22 KL. 17.00


Til stede: Peter, Ole, Carsten, Bente (under pkt. 3), Hans

Afbud: Daniel, Lars, fraværende: Allan


1.  Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

 

2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde 12.10.22 (bilag tidligere udsendt).

Referatet blev godkendt.

 

3. Husinspektøren

Øl-automaten er dyr i drift (bruger for 50-60 kr.  i strøm pr døgn med de nuværende el-priser) og den larmer meget.

Bente havde indhentet oplysninger fra leverandøren om andre muligheder for selvbetjente automater. Ulempen ved disse muligheder er, at de næsten er lige så strømslugende som den gamle. En anden løsning kunne være opstillingen af et køleskab, hvor man betaler for drikkevarerne med MobilePay. 

Carsten påtog sig at undersøge mulighederne yderligere, særligt med strømforbruget for øje.

Spørgsmålet tages derfor op på næste møde.

 

4. Meddelelser/til orientering

Hans havde holdt et uformelt møde med Jens fra ASK. Jens står for udvikling af planerne for et påtænkt nyt klubhus for ASK.

Jens havde med mødet ønsket at høre om Hans kunne se nogle potentielle AMK-protester mod projektet. Det kunne Hans umiddelbart ikke.

Der vil på et senere tidspunkt fremkomme en formel forespørgsel til AMK om spørgsmålet.

Hans orienterede kort om de igangværende aktiviteter i forbindelse med visionsplanerne for lystbådehavnen og Pier 3. Ole supplerede.

HAL afholder i den nærmeste fremtid en workshop om spørgsmålet.

 

5. Sager til behandling og evt. beslutning:

 

a. Visionsplan arbejdet for lystbådehavnen (bilag tidligere møde)

Arbejdet er i god gænge (se også under pkt. 4).

 

b. Aktivitetsudvalgets planer for den kommende tid – Daniel

Udsat til næste møde

 

c. Stativordningen – Peter, Carsten (bilag forrige møde)

Sagen blev drøftet. Den nugældende ordning er bureaukratisk, arbejdskrævende og konfliktskabende. 

Bestyrelsen vil undersøge om det er muligt at udforme en mere enkel ordning. 

Carsten går videre med sagen.

 

d. Flytning af båd – Carsten

En klubbåd er p.t. placeret på en plads, hvor den iflg. Sport og Fritid rager for langt ud i havneløbet. Sport og Fritid kræver den flyttet senest pr. 1. April 2023 (næste sæson).

Carsten havde overvejet forskellige løsninger på problemet. Under alle omstændigheder kræver det flytning af flere både.

Carsten kommer med en indstilling til løsning af problemet på næste møde.

 

e.  Toiletvogn salg – Daniel

Udsat til næste møde.

 

f. Ansvarsforsikring af klubbens både – Carsten

Carsten og Peter er i gang med at få sagen på plads. Det er bøvlet, for de skal ind på alle profiler, og herefter i kontakt med de bådejere som ikke har styr på den klubpligtige (bestemt i vedtægterne) kollektive forsikring i Codan. Man har som skipper pligt til at sørge for at man er registreret hos Codan via en police. Policenummer skal anføres i ens klubprofil.

Til orientering: Beløbet for ansvarsforsikringen er indeholdt i skipperkontingentet.

 

g.  Liste over medlemmer med krankursus – Carsten

Der kommer en liste fra Peter.

Hans udsender e-mail herom, og placerer listen på et hensigtsmæssigt sted på hjemmesiden.

 

h.  One-sheet beskrivelse af klubben – Hans

Hans gør den færdig, og sender den herefter til HAL’s sekretariat.


 i.  Renovering af klubhusets bad- og toiletfaciliteter – Hans

Sagen var sat på dagsordenen, fordi vi skal have sat planlægningsarbejdet i gang m.h.p. forelæggelse af spørgsmålet for Generalforsamlingen til foråret.

Der skal udarbejdes en beskrivelse af projektet, så at der kan indhentet tilbud på arbejdets udførelse fra mindst to entreprenører.

Hans undersøger mulige tilskudsordninger hos kommunen.

 

j.   Forslag om opdatering af klubhus: Indretning/inventar/belysning –Daniel

Udsat til næste møde.

 

k.  Medlem til B/I og Driftsudvalget – Hans

Strukturen og organiseringen af HAL’s samarbejde med Sport og Fritid er blevet ændret og forhåbentligt effektiviseret.

Det tidligere Budget- og Investeringsudvalg (B/I) er blevet splittet op i et Driftsudvalg og et egentligt Budget- og Investeringsudvalg. Det tidligere B/I-udvalg havde uhensigtsmæssigt udviklet sig til mest at være et driftsudvalg.

Det ”nye” B/I-udvalg forventes at skulle holde møde ca. 2 gange om året. Udvalget vil på HAL’s side bestå af formanden, næstformanden og sekretariatschefen. Sport og Fritid stiller normalt med Thomas (havnekaptajn) og Jasmina (konsulent)..

Driftsmødet vil præliminært holde møde 5-6 gange om året. Udvalgsmedlemmerne vil fra Hal’s side bestå af en repræsentant for hver af kølbådsforeningerne, en repræsentant for henholdsvis dykkerklubberne og roklubberne, MLV, SÅL og HAL’s sekretariatschef.

AMK skal altså stille med en repræsentant. Bestyrelsen vil forsøge at finde en interesseret blandt klubbens medlemmer.


l.  Fjernelse af stativer – Hans

SÅL er i gang med en oprydning blandt stativerne. Flere stativer er uden ejermænd, eller kasserede. Peter havde forespurgt om AMK’s bestyrelsen var indforstået med at stativerne skrottes og at provenuet heraf (stål er for tiden en dyr sag) tilfalder SÅL. Det var bestyrelsen indforstået med.

Peter havde udarbejdet en mail-tekst til udsendelse til medlemmerne om det igangværende oprydningsarbejde, mærkning af private stativer, m.v.

Hans udsender mailen.


m.  Forespørgsel om folkeregisteradresse på fartøjsstationen – Daniel/Hans

Daniel og Hans havde hver modtaget en ansøgning.

Den ene ansøgning blev imødekommet (en skipper), den anden kunne bestyrelsen ikke imødekomme, fordi vedkommende er gast.

Kun skipperansøgninger imødekommes.


n.  Opdatering af hjemmesideopsætning – Daniel

Udsat til næste møde.


o.  Drøftelse af betydningen af ”yachtmæssig stand” – Carsten

På baggrund af en konkret sag bad Carsten om en drøftelse af hvad betegnelsen ”yachtmæssig stand” indebærer. 

Carsten vil på baggrund af diskussionen i bestyrelsen researche på spørgsmålet og til næste møde komme med forslag til en definition af betegnelsen.

Endvidere vil Carsten tage en snak med ejeren af båden.


6.  Eventuelt

Hans havde modtaget en henvendelse fra Peter om evt. etablering af et hold ”havneplejere”. ASK og Bugten har i fællesskab et sådant sjak, som mødes efter behov (ca. en gang om måneden) for at holde orden på stort og småt, rydde op, m.v.  Efter endt god gerning er der hygge i et af klubhusene med snaps, øl og smørrebrød på klubbernes regning. Efter sigende det hele med stort engagement.

De to klubber vil gerne have AMK med i ordningen, og det støtter Peter. Han beder derfor bestyrelsen overveje sagen.

Bestyrelsen fandt forslaget overordentligt godt.

Hans kontakter Peter for en nærmere beskrivelse af ordningen, hvorefter bestyrelsen vil gå videre med behandlingen.


7.  Næste møde

 Onsdag den 14.12.22

Hold i dag

Instagram