Godkendt på bestyrelsesmøde 22.2.23


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AMK 8.2.23 KL. 17.00

Tilstede: Daniel, Ole, Carsten, Peter, Bente (til pkt. 3), Hans

afbud: Lars, fraværende: Allan


1. Webmaster for hjemmesiden.

Et klubmedlem, Linda Charning, har tilbudt at renovere, forbedre og vedligeholde vores hjemmeside. Samt bidrage løbende med indhold.

Til mødet havde hun udarbejdet forslag til en ændret struktur, nye tilføjelser til indhold, indførelse af et sponsorsystem – og meget mere.

Med enkelte forslag til korrektioner tog bestyrelsen med begejstring og tak imod Linda’s forslag.

Linda vil straks gå i gang med arbejdet.


2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde 16.12. 22 (bilag tidligere udsendt).

Godkendt

4. Husinspektøren

Bente refererede et forslag fra bl.a. Aktivitetsudvalget om indretning af det store kælderrum. Det skal gøres mere hyggeligt, males, tæpper på gulvet, m.v. Niels har tilbudt at stille et poolbord til rådighed.

Bestyrelse syntes godt om forslaget, det store kælderrum kan udnyttes meget bedre end i dag.

Bestyrelsen udtrykte dog bekymring for økonomien. Også selvom frivillig arbejdskraft udfører det meste.

Bestyrelsen besluttede at fremsætte to forslag for generalforsamlingen:

  1. Forslag om forbedringer (f.eks. akustik) og hyggeliggørelse (f.eks. belysning, andre bordplader) af klublokalet og det store kælderrum, samt budget herfor.
  2. Forslag om en gennemgribende renovering og modernisering af toilet- og badefaciliteter, samt budget herfor.

Daniel behandler sagen.

5. Meddelelser/til orientering

Ikke noget.


6. Sager til behandling og evt. beslutning:

a. Stativordningen – Carsten 

Stativordningen har været oppe et par gange. Det er en besværlig sag.

Carsten kommer med et forslag på næste møde.

b. Flytning af båd – Carsten

Forhandlinger er i gang, og Carsten mener at det løser sig.

c. Toiletvogn salg – Daniel

Ingen interesserede har endnu meldt sig.

d. Kommunens takstforhøjelse af havnelejen (bilag) – Hans

Kommunen har udsendt takstblad for 23/24. 

Kajmeter prisen er forhøjet med ca. 300 kr. Det sker i henhold til driftsaftalens bestemmelse om indeksreguleret prisfastsættelse.

Peter udarbejder forslag til klubbens pris pr kajmeter.

Referantens bemærkning: Skal der iøvrigt ikke også diskuteres evt. prisforhøjelse af kontingenter (skal vist konfirmeres af generalforsamlingen).

e. Ansvarsforsikring af klubbens både – Carsten

Udsat

f. Regler for håndtering af SÅLs grej – Hans

Udsat

g. Evt. udskiftning af ølautomat – Carsten

Blev kort drøftet under pkt. 3. Besluttes på næste møde.

h. Takster for gæstesejlere 2023 (bilag 14.12.22) – Hans

Taksterne, som i henhold til beslutning på sidste bestyrelsesmøde harmoniseres med øvrige klubber på østsiden, fastsættes lige før sæsonstart, under hensyntagen til den til den tid aktuelle el-pris samt kommunens takstforhøjelser.

i. Renovering af klubhusets bad- og toiletfaciliteter – Daniel

Daniel havde modtaget et foreløbigt tilbud. Der skal indhentes et tilbud mere.

Se i øvrigt under pk. 3.

j. Evt. fremtidigt samarbejde med ASK og Bugten vedr. servicefaciliteter for gæstesejlere – Daniel

Daniel og Hans havde været til møde med formændene for de øvrige klubber på østsiden.

De præsenterede et skitsemæssigt forslag til de bygningsmæssige rammer for fælles faciliteter for østsidens klubber. Bygningen foreslås placeret der hvor de i dag fælles faciliteter for Bugten og ASK er beliggende. Man drøftede også kort de organisatoriske rammer for et sådant samarbejde.

AMK’s repræsentanter fandt projektet interessant på længere sigt. Og ville gerne være med til at arbejde videre med sagen. Det blev udtrykt i en ikke-bindene hensigtserklæring, tiltrådt af de tre klubber.

Siden har de tre formænd afholdt møde med havnemesteren for at få hans støtte til hos kommunen at få reserveret den grund, som gæstefaciliteterne i dag ligger på, til eventuelle fremtidige faciliteter.

Bestyrelsen godkendte ovenstående tiltag.

k. Evt. harmonisering af gæstesejler takster, samt fælles gæstesejler faciliteter

På det sidste HAL bestyrelsesmøde foreslog flere klubber fra vestsiden at gæstesejler taksterne skal være ens for hele lystbådehavnen. Samt at gæstesejlerne skal kunne benytte samtlige toilet-og badefaciliteter på havnen.

Bestyrelsen diskuterede forslaget. Der er selvfølgelig nogle fordele for gæstesejlerne heri. Men de organisatoriske og praktiske problemer med at samordne noget der ligner ti kølbådsklubbers gæstesejlerindtægter og -faciliteter både i en etableringsfase og en fremtidig drift, ser noget uoverskuelig ud. Derudover vil en fælles ordning lægge yderligere pres på måske især AMK’s i forvejen overbelastede gæstefaciliteter. Da faciliteterne for gæstesejlere er mangelfulde på vestsiden, skal der påregnes ved en harmonisering, at gæster på vestsiden vil vandre til østsidens faciliteter (hvad vestsiden også forventer).

Her ligger AMK først for.

Det blev besluttet at Hans på et kommende møde i HAL’s bestyrelse skal foreslå en løsning, som indebærer fælles priser og faciliteter på henholdsvis østsiden og vestsiden.

l. Forslag om opdatering af klubhus: Indretning/inventar/belysning – Daniel

Se under pkt. 3.

m. Drøftelse af betydningen af ”yachtmæssig stand” – Carsten

Udsat

n. Generalforsamling i april

Arbejdet med forberedelserne hertil skal i gang.

Det besluttedes at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. april.

7. Eventuelt

Ikke noget

8. Næste møde

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. april 

Ordinært bestyrelsesmøde den 15. marts.


HF, 9.2.23Hold i dag

Instagram