Godkendt på bestyrelsesmøde 15.3.23.

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AMK 22.2.23 KL. 17.00

Til stede: Daniel, Carsten, Ole, Lars og Hans              

Afbud: Peter, fraværende: Allan

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde 8.2. 23 (bilag tidligere udsendt).

Godkendt

 1. Meddelelser/til orientering

Ikke noget

 1. Sager til behandling og evt. beslutnining

 

 1. Stativordningen – Carsten 

Carsten redegjorde for fordele og ulemper ved den nuværende ordning.

Efter en længere drøftelse besluttede bestyrelsen flg.:

Bådejere sørger fremover for selv at købe et stabelbart stativ, godkendt af SÅL.

De skippere, som i dag disponerer over et stativ efter den gamle ordning, vil få tilbageført stativet som egen ejendom. Uden omkostninger for medlemmet.

Der skal udarbejdes en beskrivelse af/et reglement for den nye ordning.

Baggrunden for beslutningen om ændret stativordning er især det store arbejde med at administrere ordningen. 

Bestyrelsen vil for klubbens bådejere forhandle en prismæssig rabat med en leverandør af de stabelbare stativer. Efter det oplyste er det muligt.

 1. Toiletvogn salg – Daniel

Der sker ikke rigtigt noget. Tilsyneladende er der ingen interesse.

 1. Konsekvenserne af kommunens takstforhøjelse af havnelejen – Peter

Daniel tager kontakt med Peter. De fik mandat til i fællesskab at udregne en kajmeter pris. Der vil være tale om en prisstigning på ca 10%, svarende til kommunens takstforhøjelse.

 1. Ansvarsforsikring af klubbens både – Carsten

Carsten er i gang med at sikre, at alle skippere har ansvarsforsikring gennem klubbens aftale med Codan. Det går fremad.

 1. Regler for håndtering af SÅLs grej – Hans

Hans havde fået en henvendelse fra Peter, vores materielforvalter.

Han er utryg ved at bestemmelserne omkring medlemmernes håndtering af SÅL’s grej ikke er ordentlig kendte. Her tænkes især på forholdet til myndighederne, samt på forsikringsbestemmelser.

Lars påtog sig at klarlægge myndighedskravene.

Forsikringsaspektet skal klarlægges snarest muligt.

 1. Evt. udskiftning af øl automat – Carsten

Øl automaten er for dyr i drift (især strøm). Som det er nu giver driften af den et betragteligt underskud. Den hygger jo heller ikke ligefrem. Bestyrelsen drøftede en ordning, hvor den erstattes af et køleskab med en selvbetjenings ordning, dvs at man betaler via mobile pay eller kontant i ”et plastikbæger”.

Endelig beslutning herom udsættes til næste møde, hvor Bente vil være tilstede.

 1. Takster for gæstesejlere 2023 (bilag 14.12.22)

Strømprisen er en vigtig parameter i fastlæggelsen af gæstesejler afgiften for den kommende sæson. Derfor afventes der lidt endnu med fastsættelsen. I samsvar med ASK og Bugtens afgifter (se forrige referat).

Carsten varetager det videre samarbejde med ASK og Bugten om den endelige pris.

 1. Renovering og modernisering af klubhusets bad- og toiletfaciliteter – Daniel

Daniel havde modtaget et overslag. På ca 500.000 kr. Bestyrelsen vurderede at det kan gøres noget billigere.

Vi kan søge om tilskud til projektet af kommunens fond til støtte af klubfaciliteter for sports- og fritidsforeninger. De giver op til 50% af byggeudgifterne. Indeholder projektet energibesparende tiltag, kan der til den del gives op til 70%.

Daniel og Ole udarbejder en overordnet projektbeskrivelse. 

Beskrivelsen skal fungere som bilag til behandling af sagen på generalforsamlingen. Med byggeomkostningerne in mente, ja så har bestyrelsen ikke kompetence til beslutning herom.

 1. Forslag om opdatering af klubhus: Indretning/inventar/belysning samt indretning af kælderens store rum til daglig afslapning – Daniel

Flere medlemmer har udtryks ønske om at forbedre klubhuset, så at det indbyder medlemmerne til forøget daglig benyttelse.

Hvad angår klublokalet, så havde Bente indhentet tilbud på nye borde og nye stole.

Bestyrelsen var betænkelig ved udgifterne hertil. Men noget i den retning skal der gøres. Akustikken skal også forbedres.

Det store kælderrum skal hyggeliggøres, i vid udstrækning som foreslået af medlemmer og aktivitetsudvalget.

Da udgifterne nok vil overstige bestyrelsens beslutningskompetence, skal der udarbejdes bilag til behandling heraf på generalforsamlingen. 

Forinden beslutning om det endelige projekt kontakter Daniel Bente mhp at få hendes bidrag til beslutningsprocessen.

Daniel behandler sagen færdig, og udarbejder bilag til generalforsamlingen.

 1. Drøftelse af betydningen af ”yachtmæssig stand” – Carsten

Drøftelsen af spørgsmålet har baggrund i en konkret sag. 

Carsten havde talt med ejeren, som var medgørlig. Han forstod problemet – og vil gøre noget ved det.

Der skal, aktualiseret af sagen, udarbejdes et notat, som præciserer vedtægternes krav om ”yachtmæssig” stand. 

Carsten udarbejder forslag til bestemmelserne herom.

 1. Ansøgning om lån af klubhuset

Som det nok er bekendt af de fleste medlemmer, er der i år ”Stop Over” i det berømte ”The Ocean Race” i slutningen af maj og begyndelsen af juni.

Et så stort arrangement giver anledning til en række sideløbende aktiviteter.

Organisationen bag et af arrangementerne beskriver sig således: “In collaboration with Aarhus Events, Ocean Youth Summit Aarhus is organized by Worldperfect, beingIn collaboration with Aarhus Events, Ocean Youth Summit Aarhus is organized by Worldperfect, being sustainability partner for The Ocean Race Stopover Aarhus”.

Seminaret som strækker sig over 4 dage, vil behandle flere temaer, f.eks. livet i havet, Aarhus og havstigninger, havets mad. Seks temaer i alt. 250 unge fra hele verden vil deltage.

Organisationen har ansøgt AMK om lån af Klubhusets store lokale til møder den 31. marts og 1. juni.

Bestyrelsen fandt aktiviteterne vedr. havet meget relevante for en klub som AMK.

Bestyrelsen imødekom ansøgningen.

Hans aftaler det praktiske, i samarbejde med Bente.

 1. Emner til nyhedsmail

Varsko om afholdelse af Generalforsamling i april.

Evt. Gæstehus (fælles med ASK og Bugten).

 1. Generalforsamling i april:

25. april 2023 kl.19.00 i Klubhuset.

 

 1. Eventuelt
 1. Henvendelse fra Peter Rasmussen vedr. vores bådtelt.

Peter må alt for ofte alene håndtere problemer med vores telt. Især efter et blæsevejr er der problemer at rette op: F.eks. flytte tunge sandsække tilbage på teltskørtet, klatre op ad teltet for at snøre opgåede sammensurringer på plads m.v.

Det sker ofte, det er svært at finde medlemmer til at hjælpe, så han kan ikke blive ved med at overkomme det. Oven i det, ja så benytter vores medlemmer ikke i særligt omfang teltet.

     Efter en længere drøftelse nåede bestyrelsen derfor frem til følgende:

At foreslå ASK og Bugten at de overtager brugsretten, administrationen af udlejning og indkasserer lejeindkomsten af teltet - mod at de holder teltet vedlige og får deres torsdagshold til efter blæsevejr at ordne op.

Endvidere at vores medlemmer selvfølgelig stadigvæk skal kunne leje sig ind i teltet til den pris som vi tager i dag.

Hans kører videre med sagen.

 

 1. Der er fra Ib (formand for ASK) modtaget et notat om formandsmødet-mødet vedr. eventuelt fælles servicehus for øst-sidens gæstesejlere.

Hans sender det til bestyrelsens medlemmer.

 

 1. Der er fremkommet en sag, hvor en person, som ikke er medlem af klubben, tilsyneladende uretmæssigt har overtaget en bådplads på AMK’s fartøjsstation.

Carsten går i gang med at udrede situationen.

 

 1. Næste bestyrelsesmøde: 15. marts 2023

 

HF, 23.2.23

 

Hold i dag

Instagram