Godkendt på bestyrelsesmøde den 1.3.2022


REFERAT BESTYRELSESMØDE I AMK 1.2. 2022 kl. 17.00

Tilstede: Carsten, Daniel, Peter, Poul, Bente, Lars (suppleant), Hans


1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (referatet vedlagt)
Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse.

3. Husinspektøren
Bente havde konstateret skader på det lette indgangsparti til klubhuset efter stormen.
Carsten havde allerede om søndagen fået fjernet en løs og farlig tagplade, som blafrede i vinden.
Peter undersøger om vi er forsikringsmæssigt dækket.
En autocamper tapper strøm mv fra klubhuset. Carsten behandler problemet.

4. Meddelelser/til orientering
Dugen på vores bådtelt er flænset og kaput.
(referenten har efterfølgende talt med vores nyudpegede materielforvalter (Peter Rasmussen), han vil få fjernet resterne af teltdugen).
I første omgang undersøges priserne på en ny teltdug (Carsten/Peter Rasmussen)


5. Sager til drøftelse og evt. beslutning

a. Adgang til administration af Klubmodul – Poul
Poul havde redigeret bestyrelsesmedlemmernes adgang til de forskellige moduler.
Hvis nogen mangler adgang til et modul, kontaktes Poul, som så åbner for adgangen.

b. Kommunikation i bestyrelsen internt (bilag vedlagt)
Hans havde udarbejdet forslag til beskrivelse af de enkelte klubrepræsentanters ansvarsområder. Det blev besluttet at alle berørte skal komme med forslag til ændringer til beskrivelsen af eget ansvarsområde – hurtigst muligt.
Poul og Hans får i fællesskab den nødvendige og hensigtsmæssige  omredigering af hjemmesiden på plads.

c. Administration af klubben – Peter, bilag vedlagt møde 7.12.21 
Peter har brug for yderligere erfaringer, studier og overvejelser angående dette. Utrolig tidskrævende arbejdsgange og procedurer kører lige nu (f.eks. at hjælpe til opgørelse af 100 skipperes strøm).
Tingene skal gøres meget mere smidigt og effektivt, hvis ikke en heltids bogholder skal ansættes.
Og medlemmerne må selv påtage sig et ansvar for at få gjort det de bliver bedt om at gøre.

d. Ny tariftabel for gæstesejlere – Carsten/Poul
Tariftabellen er vedtaget.
Den annonceres på hjemmesiden under gæstesejlere (Poul)

a.    Brev til medlemmerne vedr. deres profil i Klubmodul – Carsten/Poul

Poul og Carsten havde udarbejdet forslag til brev til medlemmerne vedr. opdateringen.

Den blev vedtaget – og sendes snarest ud efter færdigbehandling af Carsten og Poul.

 

b.    Nye parkeringsregler (bilag vedlagt)

Sport og Fritid har udsendt nye regler.

Trist læsning, var man enige om. Især vestsiden bliver ramt.

HAL’s bestyrelse vil gå i dialog med Sport og Fritid, for at få lempet lidt på nogen af bestemmelserne. Forhåbentlig vil det lykkes, men AMK kan leve med de nye regler.

 

c.     Udpegning af fast repræsentant i SÅL – Daniel

Peter Rasmussen blev på sidste møde udpeget som medlem af SÅL’s materieludvalg.

Som en logisk konsekvens heraf foreslår Daniel, at vi udpeger Peter R. til også at repræsentere os i SÅL.

Det blev vedtaget.

Efterfølgende har Hans kontaktet Peter R., som generøst påtog sig opgaven.

 

d.    Status på el-indberetning – Peter

Det kører, men meget bøvlet!

Alt for mange kontakter Peter for at få hjælp til indberetningen. Det er urimeligt tidskrævende. Der skal udarbejdes en mere effektiv procedure herfor.

Bestyrelsen er lidt usikker på om den gamle bestyrelse nåede at beslutte at medlemmerne fremover skal købe klubbens el-kabler. Gamle medlemmer, hvis deres går istykker, nye medlemmer ved indmeldelse.

Depositum ordningen blev sløjfet af den tidligere bestyrelse.

Der skal varsles prisstigning på el snarest.

 

e.    Forslag til nyt logo for klubben – Daniel (bilag)

Daniel havde fået en kollega til at udarbejde forskellige forslag.

I første omgang arbejdes der videre med en mindre bearbejdning af det nuværende logo.

Det er i øvrigt bestyrelsens vurdering at et større redesign skal behandles på en generalforsamling.

 

f.      Omgåelse af Codans krav om duelighedsbevis – Carsten

Carsten meddelte at problemet er løst.

 

g.    Hængepartier fra sidste møde

Ingen

 

h.    Eventuel påskefest – Poul (Bilag)

Poul havde rettet henvendelse til Aktivitetsudvalget herom.

Udvalget var vendt tilbage med et forslag til sociale aktiviteter for sæsonen 2022.

Bestyrelsen modtog forslaget med applaus.

Påskefesten bliver til en Standerhejsningsfest.

Bestyrelsen besluttede at bevilge halvdelen af udgifterne efter forudgående levering af budget.

Lars påtog sig at tale med aktivitetsudvalget herom.

Lars oplyste, at den tidligere bestyrelse havde besluttet at indkøbe et musikanlæg til klubhuset (højttalerne har vi). Og at han havde fået til opgave sammen med Henrik Rohde at stå for indkøbet.

Hvis den nye bestyrelse ville stå ved beslutningen fra tidligere, skulle han nok sørge for at få indkøbet på plads sammen med Henrik.

Bestyrelsen tilsluttede sig med glæde denne plan.

 

a. Eventuelt
1. Den nye driftsaftale – udsættes til næste møde.
2. Carsten spurgte om status på ventelisten. Peter oplyste at den er ved at være der, men skal have en yderligere finpudsning.
3. HAL og medlemsorganisationerne skal i gang med at udforme en visionsplan for havnen. For at forberede sin deltagelse i kommunens proces med også at udforme en sådan.
AMK havde modtaget en procesplan for udarbejdelse af HAL’s udkast til visionsplan.
De beder hver klub om at stille med en eller to arkitekter, byplanlæggere eller lignende.
Bestyrelsen finder det meget vigtigt, at AMK deltager i arbejdet.
Hans forsøger at finde to deltagere.
 
b. Næste møde
1. marts 2022HF, 3.2.22
Hold i dag

Instagram