REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I AMK 25.4.2023


1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Tormod Christensen.

Tormod blev valgt med applaus.

Han takkede for valget.

Herefter konstaterede han at generalforsamlingen iflg. Vedtægterne var rettidigt indkaldt.


2. Formandens beretning

Daniel aflagde beretning for det forgangne år. Her blev bl.a. beskrevet ibrugtagningen af de nye flydebroer samt en særdeles aktiv sejlersæson.

I det forgangne år har der været en betydelig stigning i antallet af gæstesejlere.

De traditionelle sociale og ceremonielle begivenheder er blevet afholdt (standerhejsning, mv), og nye er kommet til (boat-crawl).

I den forbindelse blev aktivitetsudvalget takket for deres store indsats. Det samme blev Bente.

Der er blevet igangsat en opdatering af klubbens hjemmeside, ved Linda Charning.

Bestyrelsen sætter stor pris på denne indsats.

Daniel takkede Peter for hans store arbejde i SÅL.

Herefter gik Daniel over til at gennemgå planer og begivenheder i den kommende tid:

Visionsplanlægningen for Lystbådehavnen og Aarhus Ø.

The Ocean Race`s Stop Over I Aarhus 29. Maj – 8. Juni.

Et indledende samarbejde med Bugten og ASK om evt. etablering af et fælles gæstesejlerhus.


I forhold til driften af klubben blev flg. fremhævet:

Vi vender efter beslutning i bestyrelsen tilbage til en ”stativordning”, hvor man ejer sit eget stativ. Kravet vil fra klubbens side være et stabelbart stativ. Medlemmer i den nuværende ordning vil få tilbageført det lejede stativ som egen ejendom.

Det er nødvendigt at medlemmerne bliver mere selvkørende hvad angår anvendelsen af de automatiserede processer, som Klubmodul tilbyder. Er der problemer beder bestyrelsen indtrængende om at man beder om hjælp af klubkammerater, venner eller familie. Vores kasserer Peter kan ikke overkomme at yde den service.

Daniel sluttede af med at ønske alle en god og oplevelsesrig sejlersæson.


3. Regnskab for klubben 2022

Peter gennemgik kort det af revisorerne godkendte og udsendte regnskab for 2022.

Et par medlemmer bad om et par uddybende forklaringer.

Herefter blev regnskabet godkendt.


4. Indkomne forslag til behandling:


a.1. Indkøb af gaskuglegrill. 

Forslag ved Lars Madsen

En længere debat, hvor bestyrelsen bl.a. stillede spørgsmål ved, om en sag af denne størrelse allerede i første omgang hører hjemme på en generalforsamling. Måske skulle forslaget først fremføres for Generalforsamlingen hvis bestyrelsen havde afvist en ansøgning om indkøb.

Forslaget blev vedtaget, også med bestyrelsens stemme. Endvidere bevilgede Generalforsamlingen gas til grillen.


a.2. Etablering af udekøkken 

Forslag ved Lars Madsen.

Her udspandt sig en langvarig debat. Til dels fordi forslaget ikke var særlig gennemarbejdet. Kan man udstede en blanco-check, idet der ikke var udarbejdet et budget? Var det ikke i første omgang et bestyrelsesanliggende (se evt. argumentation ovenfor)?  En beskrivelse af hvem der skal beskrive, finde ud af økonomien og udføre arbejdet manglede.

Imidlertid var stemningen for etablering af et udekøkken. 

Men på baggrund af forslagets manglende konkretisering blev følgende besluttet:

Forslagsstilleren danner en arbejdsgruppe, som udarbejder et projekt til forelæggelse for bestyrelsen. Herefter beslutter bestyrelsen om arbejdet med etablering kan sættes i gang. 


b. Ændring af regler for afstemning ved generalforsamling.

Forslag ved Frank Larsen

 

Forslag 1. Man skal kun have en stemme pr. båd. 

Intentionen med forslaget om at hver båd har samme indflydelse, uanset antallet af gaster fandt generalforsamlingen rigtig. Men forslaget indeholdt flere uafklarede spørgsmål, bl. a. hvorledes stilles passive medlemmer.

På den baggrund kunne generalforsamlingen ikke vedtage forslaget.


Forslag 2. Det skal være muligt at stemme via fuldmagt

Her udspandt sig en længere diskussion. 

Konklusionen blev imidlertid at det er de medlemmer som er engagerede og aktive i klubbens liv, og derfor møder op til generalforsamlingen, som udstikker klubbens kurs og virke.

Derfor blev forslaget ikke vedtaget.


c. Renovering af klubhusets bade- og toiletfaciliteter.

Forslag ved bestyrelsen

Daniel redegjorde for forslaget.

Klubhusets bade- og toiletfaciliteter er udslidte og utidssvarende, så noget må gøres. Derfor havde bestyrelsen udarbejdet det beskrevne projekt.

Finansieringen på ca. 500.000 plus moms (overslag) kan klubben ikke selv finansiere. Der skal skaffes 300.000 kr. fra fonde. De resterende 200.000 kr. bør klubben selv kunne finansiere.

Ole gennemgik forslaget på et mere teknisk niveau.

Forslaget blev ivrigt diskuteret i en meget positiv stemning.

Følgende blev vedtaget med et overvældende flertal (68 for, 4 imod):

”Forudsat at klubben kan opnå 300.000 kr. i støtte til toilet- og bad renoveringen, besluttes det at igangsætte en renovering af toilet- og badfaciliteterne med udgangspunkt i den fremlagte arealdisponering til et samlet budget på 500.000 kr. + moms.”


5. Valg af kasserer (vælges for 2 år)

Opstillede: Peter Hildebrandt (genopstiller)

Genvalgt med applaus


6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år) 

Opstillede: Carsten Mains (genopstiller), Hans Feldthusen (genopstiller)

Genvalgt med applaus

    

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (vælges for et år)

Opstillede: Lars Madsen (genopstiller), Karen Bakke (opstillet af bestyrelsen)

Genvalgt og valgt med applaus.


8. Nyt punkt: 

Med sandsynlig baggrund i corona-nedlukningen af generalforsamlingen var der opstået noget rod omkring valgperioderne og valgperiodernes alternering.

Efter en næsten klar udredning af forviklingerne (måske bl.a. at en revisor havde trukket sig i utide) stod generalforsamlingen overfor følgende:

Jens Zinck var blevet valgt for to år på generalforsamlingen i 22. 

Jacob Arnoldi var på genvalg til en to årrig periode.

Jacob blev valgt med applaus.    


9. Valg af 2 revisor suppleanter (for 1 år)

         Opstillede:

         Keld Skovbakke(genopstiller)

         Ole Schjødt (genopstiller)

         Begge blev genvalgt med applaus


10. Eventuelt

Der blev efterlyst en større kran, da klubbens både begynder at vokse ud af den kran vi har.

Peter anførte at der da nok i fremtiden skal anskaffes en større kran (Kim nævnte at den nyanskaffede transportvogn er dimensioneret til denne fremtid, 25 t).

Men indtil videre kan ca. 90% af bådene på østsiden løftes af den nuværende kran.

Endvidere kan bådejere som køber båd af en sådan størrelse at klubbens grej ikke kan håndtere den, ikke forvente at klubben så umiddelbart følger efter med en større kran.


Marianne udbad sig, efter en samtale med Allan, en forklaring på hvorfor Allan ikke var stillet op til valget af suppleanter.

Hans beklagede at der var sket misforståelser, medens Allan redegjorde for sine frustrationer over det hændelsesforløb, som førte til at han ikke opstillede.


Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.Referatet godkendt af dirigenten 30.4.23

____________________________________________________


Tormod Christensen, dirigent                                  dato         Hold i dag

Instagram