REFERAT AF GENERALFORSAMLING I AMK 26.4.2022 KL. 19.00 I KLUBHUSET

 

Daniel Brix Hesselager (formand) bød velkommen.

 

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Tormod Christensen

 

Tormod blev valgt. Han takkede for valget.

Herefter konstaterede Tormod at generalforsamlingen iflg. Vedtægterne var rettidigt indkaldt.

 

 1. Formandens beretning

 

Den tidsmæssige baggrund for beretningen er 7 mdr.

Daniel glædede sig over at de sociale aktiviteter var kommet godt i gang igen efter coronaen. Takket være engagerede klubmedlemmer, og ikke mindst et aktivt aktivitetsudvalg.

Ved bestyrelsesvalget i september 21 blev alle poster besat af nye medlemmer.

Ambitionen for bestyrelsen er at skabe grundlaget for en struktureret og velfungerende klub.

Bestyrelsen vedtog en forretningsorden, som beskriver bestyrelsens arbejdsmåde  og ansvarsområderne for de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Hjemmesiden har inden for de givne rammer gennemgået en strukturel opdatering.

Bestyrelsen overtog en økonomi med en stor kontantmæssige aktivitet. Denne praksis har bestyrelsen ønsket at korrigere, da den kan give anledning til fejl og usikkerhed.

En foranstaltning i bestræbelserne herpå er anskaffelsen af betalingsautomat til håndtering af gæstesejlerbetaling.

Den kan samtidig være med til at mindske bogføringsbyrden.

Det forventes at systemet kan øge gæstesejlerindtægterne.

De nye brofaciliteter har krævet en ganske omfattende arbejdsindsats.

Stort tidskrævende arbejde at indhente korrekte data på medlemmerne til bl.a. udarbejdelse af en optimal fartøjsplan, som har måttet undergå omfattende forandringer p.g.a. de nye broer.

En ny driftsaftale med kommunen/sport og fritid er under færdiggørelse.

AMK har haft et godt samarbejde med de øvrige klubber på havnen gennem paraplyorganisationen HAL. En vigtig del heraf er samarbejdet omkring udarbejdelsen af en visionsplan for lystbådehavnen – til brug for et kommende samarbejde med kommunen om udviklingen af lystbådehavnen.

Bestyrelsen betragter det som meget vigtigt at mange medlemmer involveres i klubarbejdet og klublivet. Det er vigtigt for klubbens sammenhængskraft og dynamik.

Daniel sluttede med at takke for de første 7 mdr. Og ønskede alle en fornøjelig sejlersæson.

Som afslutning på beretningen fortalte Daniel at bestyrelsen havde besluttet at udnævne Poul Erik Poulsen som æresmedlem – og præsenterede forsamlingen for det bevis, som skal hænges op i klubhuset. Generalforsamlingen gav beslutningen og Poul Erik stor applaus.

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Regnskab for klubben 2021

 

Regnskabet var blevet udsendt til medlemmerne sammen med endelig dagsorden for generalforsamlingen.

Peter Hildebrandt (kasserer) gennemgik regnskabet. Han pointerede at Bestyrelsen kun havde ageret økonomisk i månederne okt. – dec.

Der blev stillet spørgsmål til enkelte posteringer.

Der blev spurgt om afregning med Nordhavnen vedr. den fælles toiletvogn var blevet ekspederet. Peter var først for nylig blevet orienteret om mellemværendet.

Var i gang med at tage affære.

Regnskabet blev vedtaget.

 

Dirigenten nedsatte på dette tidspunkt et stemmeudvalg bestående af Mogens Olesen og Tom Elert.

 

 1. Indkomne forslag (bilagt indkaldelsen)
 • indsendt af Jørn Vandbæk, Vibeke Vandbæk, Henrik Rohde, Asger Aggergren, Marianne Aggergren, Kim Østergaard og Betina Juul

 

Tilføjelse til vedtægterne:

(dirigenten gjorde opmærksom på at en vedtagelse krævede 2/3-dels flertal)

 

”Bestyrelsen må max bruge 50.000 kr. uden generalforsamlingens godkendelse.”

Forslagsstiller begrundede kort forslaget.

Formanden fandt at forslaget var unødvendigt, og ville hæmme klubbens udvikling.

Der udspandt sig en længere diskussion.

Ved afstemning faldt forslaget.

 

”Regnskabet skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside ved endelig dagsorden”.

Forslagsstiller fremlagde forslaget.

Forsamlingen fandt at forslaget var udmærket. Allerede ved indkaldelsen til denne generalforsamling havde bestyrelsen bilagt regnskabet 2021 ved udsendelse af endelig dagsorden.

En lille korrektion til forslaget, nemlig at regnskabet udsendes pr. e-mail sammen med endelig dagsorden for en generalforsamling.

Med 2/3-dels flertal vedtog forsamlingen forslaget med ovenstående korrektion.

Forslaget skal endelig behandles på førstkommende generalforsamling.

 

”Forretningsordenen skal godkendes på generalforsamlingen, og kan underkendes af medlemmerne. Bestyrelsen kan ikke ændre i forretningsordenen uden generalforsamlingens godkendelse”.

Forslagsstiller fremlagde forslaget.

Daniel argumenterede for at forretningsordenen var et vigtigt redskab for bestyrelsen, og alene bestyrelsens eget anliggende.

Der udspandt sig en længere diskussion for og imod.

Enden blev at forslaget blev trukket af forslagsstiller.

 

”Alle referater med relevante bilag fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder samt klubbens regnskaber skal være tilgængelig for medlemmerne og forefindes på hjemmesiden.

Forslagsstiller fremlagde forslaget.

Daniel mente at det var en urimelig arbejdsbyrde at pålægge bestyrelsen samt at det ville skabe unødvendig kompleksitet og uoverskuelighed på hjemmesiden.

Der udspandt sig en diskussion af forslaget.

Formanden tilbød at bestyrelsen ved behandling af særlig komplekse og vigtige sager ville bestræbe sig på i referatet at udfolde behandlingen heraf mere grundigt end hidtil praktiseret.

Med dette tilsagn frafaldt forslagsstiller forslaget.

 

Spørgsmål vi gerne vil have taget op på generalforsamlingen:

 

”Forretningsordenen §14 stk. 1. Adfærdspolitik der beskriver relevante emner i klubbens regi – det er vel Generalforsamlingen og ikke bestyrelsen der skal fastsætte dette.”

Spørger fremlagde spørgsmålet.

Daniel erindrede om at bestyrelsen beslutter forretningsordenen. Det er en standart formulering fra DGI’s forslag til forretningsorden.

Efter nogen diskussion lovede Daniel at bestyrelsen ville overveje formuleringen.

 

Under dette spørgsmål udspandt der sig igen en diskussion om forretningsordenens status, og forretningsordenens status i forhold til vedtægterne.

Der blev også af et medlem gjort opmærksom på at der i forretningsordenen er anført tidsfrister for indkaldelse af bestyrelsesmøder, som er i modstrid med vedtægternes bestemmelse herom (7 dage i vedtægterne, 4 dage i forretningsordenen).

Bestyrelsen oplyste at den hele tiden arbejder på at forbedre forretningsordenen.

 

”Forretningsorden §16 stk. 2 – hvad menes der med denne?”

Daniel oplyste, at der menes at bestyrelsen godkender regnskabet så at det kan fremlægges på generalforsamlingen.

 

”Refusion af elafgift på fartøjsstation – Hvad er status”

Peter oplyste at bestyrelsen ikke var blevet orienteret om spørgsmålet ved overdragelsen fra den gamle bestyrelse. Men han vil selvfølgelig gå i gang med at behandle sagen.

 

”Fælles badefaciliteter med Ask og Bugten?”

Bestyrelsen havde fået en henvendelse fra de to klubber vedr. møde om fælles servicebygning. Daniel oplyste at det havde man sagt ja til. Uden på nogen måde hermed at give udtryk for deltagelse i projektet. Bestyrelsen er helt opmærksom på et tidligere uheldigt samarbejde om servicefaciliteter for gæstesejlere.

 

”Legeplads i haven – Hvad er status?”

Daniel oplyste at bestyrelsen ikke var blevet orienteret om planerne ved overdragelsen fra den gamle bestyrelse i november.

Der udspandt sig en diskussion for og imod en legeplads.

Det ville være dejligt med en sådan.

Men flere medlemmer gav udtryk for at klubben skulle være særdeles forsigtig med at etablere legefaciliteter. Ved uheld og tilskadekomst ville klubben sandsynligvis være erstatningspligtig.

Bestyrelsen overvejer sagen - på baggrund af diskussionen.

 

 1. Valg af formand (vælges for 2 år)

Opstillede: Daniel Brix Hesselager (genvalg)

Daniel blev uden afstemning og med applaus genvalgt.

 

 1. Valg af et medlem til bestyrelsen (vælges for 2 år)

Nuværende medlem Poul Mathiassen stiller ikke op igen.

Opstillede: Carsten Krogh, Kim Østergaard, Ole L. Mikkelsen

De opstillede præsenterede sig med en kort begrundelse for at opstille.

Dirigenten besluttede hemmelig afstemning.

De opstillede fik følgende stemmeantal: Carsten 2, Kim 27, Ole 44.

Ole blev valgt for 2 år. Applaus.

 

 1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (vælges for et år)

Opstillede: Allan Petersen Fischer (genvalg), Lars Madsen (genvalg).

Allan og Lars blev genvalgt med applaus.

 

 1. Valg af revisor (for to år)

Opstillede: Jens Zink (genvalg)

Jens blev valgt med applaus.

 

 1. Valg af to revisorsuppleanter (for 1 år)

Opstillede: Keld Skovbakke (genvalg), Ole Schjødt (genvalg)

Keld og Ole blev genvalgt med applaus.

 

 1. Valg af aktivitetsudvalg, 4 medlemmer (for et år)

Opstillede: Henrik Rhode (genvalg), Lars Vogt (genvalg), Niels Meiner (genvalg), Pernille Muhlig (genvalg).

Henrik, Lars, Niels og Pernille blev valgt med applaus.

 

 1. Eventuelt

Frank Loklindt:

Der må gøres noget ved de nye forfærdelige parkeringsregler. Mange udtrykte enighed. Men flere udtrykte at det næsten er en umulig opgave. Sport og Fritid er ganske bestemte herom.

Bestyrelsen lovede at se, hvad der kan gøres.

 

Rene Møller efterlyste en bedre modtagelse af nye medlemmer i klubben. Der mangler et sted på hjemmesiden, hvor der gives en velkomst med oplysninger om den verden man er trådt ind i.

Bestyrelsen har tidligere drøftet noget sådant, og erklærede sig enig i behovet.

Bestyrelsen vil gå videre med sagen.

 

Frans Kirk:

Det er ofte meget svært at anvende selvbetjeningssystemerne i Klubmodul.

Kan der ikke gøres noget?

Bestyrelsen ser på sagen, men den er svær.

 

Jens Zink:

Jens havde spørgsmål til håndteringen af SÅL’s kraner, og ikke mindst forsikringsbetingelserne ved anvendelse af kranerne. Og spørgsmålet er akut.

Flere bød ind med oplysning, spørgsmål og svar. Men nogen afklaring kom man ikke frem til.

Bestyrelsen vil uopholdeligt gå videre med sagen.

 

 

Efter dette sidste spørgsmål takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede Generalforsamlingen for afsluttet!

 

 

Underskrevet af dirigenten:

 

 

 

______________________

1. maj 2022

 

 

Hold i dag

Instagram