REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AMK 7. 12. 2021

Tilstede:
Peter, Carsten, Poul, Hans Feldthusen
Afbud: Daniel
Bente deltog under nyt genindført standartpunkt på dagsordenen: Pkt. 2. Husinspektøren

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt standartpunkt: Husinspektøren

 2. Husinspektøren
  Bentes løn blev fastlagt.
  Bente fik vide beføjelser til selv at vurdere henvendelser vedr. leje af klubhuset, og andre forhold vedr. klubhuset.
  I det hele taget udtrykte bestyrelsen stor tillid til Bentes dømmekraft.

 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde(bilag tidligere udsendt) Referatet blev godkendt.

 4. Meddelelser/til orientering
  Poul orienterede om møde i SÅL 6.12.21(koordineringsudvalg for de tre klubber på østsiden af lystbådehavnen, bestående af de tre formænd).
  Et af de vigtige punkter var drøftelse af stativ ordningen.
  Der er også problemer med både der henstår forholdsvis længe på vinter- og vedligeholdelses pladsen.
  Der fremkommer referat af mødet v. en mødereferent.
  Hans orienterede om møde i B/I 7.12.21 (Budget- og Investerings udvalget).
  De nye broer skal opmåles. Ejvind fra Sport og Fritid henvender sig når tiden kommer. Carsten deltager i opmålingen.
  Søren Clausen (Sport og Fritid) meddelte at der vil blive indført en ny måde at registrere parkeringstilladelser. Arbejdet hermed skal klubberne stå for. Skal være færdiggjort senest 1. April. Hans taler med Henrik herom.
  Der fremkommer referat af mødet v. Søren Clausen.

 5. Sager til drøftelse og evt.beslutning

  1. Forretningsordenens bestemmelser vedr. kasserens hovedfunktioner - Peter   Peter kan stadigvæk ikke beskrive kasserens hovedfunktioner. Problemet er at overdragelses arbejdet endnu ikke er afsluttet. Overdragelsen de to kasserer imellem har vist sig at være kompliceret og tidskrævende.  Peter kan ikke give noget fornuftigt tidsperspektiv.  Bestyrelsen besluttede på den baggrund at lægge forretningsordenen ud på hjemmesiden. Selvom kasserens hovedfunktioner endnu ikke kan anføres. Hans skriver en kort forklaring herpå under Kasserens hovedfunktioner i Forretningsordenen, hvorefter han sender forretningsordenen til Poul til offentliggørelse på hjemmesiden.

  2. Kommunikation til klubbens medlemmer(hjemmeside,nyhedsbreve)–Poul
   Poul havde gjort et stort stykke forberedende arbejde vedr. en modernisering og opgradering af hjemmesiden. Med henblik på at forbedre kommunikationen mellem medlemmer og bestyrelse. Poul kom med et konkret udspil, som indbefatter en ekstern leverandør. Pris: ca 10.000 kr. Beløbet blev bevilget. Og Poul går videre med sagen.

           Endvidere blev bestyrelsens Nyhedsbrev vendt. Der skal gang i brevet.

     c. Kommunikation i bestyrelsen internt
         Bestyrelsen drøftede dette spørgsmål ganske kort. Bl.a. blev mail kulturen vendt. Tages op på næste møde.

 1. Intern og ekstern venteliste(beskr./definition af de to lister,samt ajourføring af samme) – Carsten/Peter
  Carsten og Peter orienterede. Der er styr på listerne. 44 på venteliste til plads.
  I et forsøg på at forkorte og ajourføre den eksterne venteliste skal der sendes brev ud til alle på ventelisten. Med en beskrivelse af tidsperspektivet for at få en plads. For på den baggrund at bede plads aspiranterne tage stilling til om de stadigvæk ønsker at stå på venteliste. Peter skriver og sender brevet.

  Intern venteliste føres uformelt af Carsten og Peter i fællesskab.

 2. Opdatering af medlemsdata–Carsten/Peter
  Poul tilbød at foretage denne opdatering. Bifald fra alle.

 3. Betaling for gæstesejlere – Poul (div.bilag)
  Punktet omfattede to aspekter:
  Modernisering af gæstesejler betaling og
  Justering af tariftabel for gæstesejlere.
  Der er behov for en moderniseret og kontrollerbar betalingsordning for gæstesejlere. Som beslutningsgrundlag havde Poul, på baggrund af møder med tilbudsgiverne, udarbejdet et excel ark med sammenstilling af fire tilbud, samt et notat med vurdering af de fire tilbud. Et par af løsningerne indebar en integrering i Bugtens og Sejlklubbens betalingssystem.

  På baggrund af en længere drøftelse blev det besluttet at vælge en automat løsning v. Firmaet BEAS, som levere velfungerende løsninger til mange havne. Det er en løsning hvor AMK fortsat vil have sit eget betalingssystem for gæstesejlere.
  Poul går videre med sagen.

  En justering af tariftabellen for gæstesejlere skal foretages så at den kommer til at ligge på niveau med de andre klubber. Og gæstesejlere skal kunne vælge med eller uden strøm. Poul leverer et forslag til næste møde.

 4. Administration af klubben–Peter(bilag) Spørgsmålet blev drøftet – og udsat til næste møde.

 5. Medlem til Broudvalget–Hans Udskudt til næste møde

 6. Folkeregister/bopæl på havnen – Hans
  På sidste møde blev det besluttet at Hans skulle undersøge om Sport og Fritid v. Ejvind Nielsen havde lukket denne mulighed. Ejvind havde oplyst at det havde man ikke. Men vi skulle være forberedte på at muligheden kan ophøre, da der fra politisk hold er overvejelser herom. Men ikke nu, blot skulle vi sørge for at få bopæls bådens navn og pladsnummer anført i tilladelsen. Bestyrelsen besluttede med tre stemmer mod en at give tilladelsen. Daniel havde på forrige møde tilkendegivet at han tilslutter sig en tilladelse såfremt en sådan kunne gives af bestyrelsen, og ikke er i modstrid med havnens bestemmelser.
  Hans havde lavet udkast til tilladelse, men da formanden ikke var til stede kunne den ikke underskrives. Tilladelsen er sendt til underskrift af Daniel.

  De følgende punkter blev udskudt til næste møde – undtagen punkt 4p.

 1. Uautoriseret indmeldelse i klubben – Poul

 2. Adgang til administration af Klubmodul–Peter/Poul

 3. Juraen omkring evt. lønudbetaling- Peter

 4. Hængepartier i øvrigt fra sidste møde

 5. Div.Der skal tages hånd om-Poul

 6. Eventuelt

 7. Næste møde

Mødet sluttede ca. 20.30

Næste møde: 4. Januar kl. 17.00 i Klubhuset. Referent: Hans

HF, 8.12.21

GODKENDT PÅ BESTYRELSESMØDEN DEN 4. JANUAR 2022

Hold i dag

Instagram