Godkendt på bestyrelsesmøde 17.5.23


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AMK 19. 4. 23 KL. 17.00

Deltagere: Lars, Carsten, Ole, Daniel.

Afbud: Hans, Peter

Referent: Daniel


1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.


2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde 15.3.23 (bilag tidligere udsendt).

Godkendt.


3. Husinspektøren

Deltog ikke.


4. Meddelelser/til orientering

Takst for havneleje 2023 (Carsten)

Havneleje for klubbens medlemmer øges med 10% tilsvarende kommunes forhøjelser. Enstemmigt vedtaget.

Takster for gæstesejlere 2023 (Carsten)

Forslag til ny havneleje blev vedtaget enstemmigt. Sæsonens priser tilsvarer de øvrige klubber på østsiden.

Opdatering af klubhus – status (Daniel)

Akustik- plader og bordplader er bestilt. Der forventes levering og montering i løbet af Maj måned.

Yachtmæssig tilstand – status (Carsten).

Carsten har undersøgt hvorledes andre klubber definere Yacht-mæssig stand. Situationen omkring den specifikke båd som er misligholdt, håndtere Carsten. Carsten kontakter endnu engang det respektive medlem.

Tilsyneladende uretmæssig erhvervelse af bådplads – status (Carsten)

Carsten orienterer det respektive medlem med besked om at flytte båden fra AMK’s plads.

5. Sager til behandling og evt. beslutning:

a. Stativordningen – Carsten

Det er tidligere vedtaget at stativordningen opsiges og ejerskabet af stativerne går tilbage til de deltagende medlemmer. Eksekveringen foretages i løbet af sommeren.

b.Toilet-/badevogn for den kommende sæson – Carsten

Carsten undersøger potentielle leverandører af en udlejnings-vogn.

c. Renovering af klubhusets bad- og toiletfaciliteter – Daniel/Ole

Ole og Daniel har udarbejdet et projektforslag som præsenteres på generalforsamlingen.

d. Bestemmelse/beskrivelse af vedtægternes krav om ”yachtmæssig stand” for bådene på fartøjsstationen – Carsten

Carsten er i proces omkring at udarbejde en definition af Yachtmæssig stand til brug for klubben. Definitionen forventes færdig til den kommende sæson.

e. Tilsyneladende uretmæssig erhvervelse af bådplads – Carsten

Er behandlet tidligere på dagsordenen.

f. Forberedelse af generalforsamlingen 26. 4. 2023 kl. 19.00 i klubhuset

1. Dagsorden.

Der skal tilføjes to indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen. Herudover tilføjes punkt om afstemning omkring arbejdet med gæstesejlerhuset.

2. Formandens beretning 2023.

Daniel forespurgte in-puts til formandsberetningen. Bestyrelsen fremsender forslag.

3. Regnskab 2023

Peter gennemgik regnskab. Bestyrelsen godkendte at regnskabet sendes ud.

6. Eventuelt

Ingen yderligere punkter.

7. Næste møde

17.05.2023 kl. 17.


Daniel, 13.4.2

Hold i dag

Instagram