REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AMK 2. 11. 2021

Tilstede:

Daniel, Peter, Carsten, Bente, Hans.

Fraværende med afbud:
Poul

Godkendt på bestyrelsesmøde 7.12.21

 1. Godkendelseafdagsorden

 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde(bilag tidligere udsendt af PM)

 3. Meddelelser/til orientering

 4. Sager til drøftelse og evt. beslutning

  1. Forretningsorden (bilagvedhæftet)

  2. Pæleplanen

  3. Kommunikation til klubbens medlemmer

  4. Kommunikation i bestyrelsen internt

  5. Opdatering af medlemsdata

  6. Ventelisten og medlemmers ansøgning om større plads

  7. Betalingssystem for gæstesejlere

  8. Administration af klubben

  9. Medlem til broudvalget

  10. Bopæl på havnen

  11. ”Uautoriseret” indmeldelse i klubben

  12. Suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder

  13. Eventuelt

  14. Næstemøde

Ad. Pkt. 1: Godkendt
Ad. pkt. 2: Godkendt
Ad. Pkt. 3: 
Under punktet kom der ikke noget frem. Derimod dukkede der flere orienterende bemærkninger og meddelelser op under behandling af de følgende punkter. 

Ad. Pkt. 4a: Godkendt   

Ad. Pkt. 4b: Carsten og Hans udarbejder forslag til revideret pæleplan. Indsendes herefter til Søren Clausen, Sport og fritid.

Ad. Pkt. 4c: Ny egen hjemmeside blev drøftet. Men ser man på Bugtens hjemmeside via Klubmodul er der måske et uudnyttet potentiale i Klubmodul.

Bestyrelsen opfordrer i første omgang Poul til at arbejde med denne side af sagen.

På et andet plan kan nyhedsmails være en del af en udvidet kommunikation med medlemmerne. Daniel skriver den første.

Ad. Pkt. 4d: Forskellige mulige måder til effektivisering af kommunikationen blev drøftet. Tages op på næste møde.


Ad. Pkt. 4e: Carsten og Peter vil arbejde med sagen.


Ad. Pkt. 4f: Ekstern venteliste (ikke-medlemmers ansøgning om bådplads) og intern venteliste (medlemmers ansøgning om større eller mindre bådplads): Carsten og Peter vil i fællesskab arbejde med en organisering og tydeliggørelse af håndteringen af disse lister.

Ad.Pkt.4g: Poul bedes komme med forslagt til et forbedret system. Opfordres til i første omgang at få det ind i Klubmodul.


Ad. Pkt. 4h: Peter ser på sagen. Vil bl.a. undersøge om DEAS (leverandør af bl.a. administrative ydelser) kan være en del af en løsning.


Ad.Pkt.4i: Medlem til HAL’s Broudvalg skal udpeges. Hans undersøger udvalgets arbejdsfunktion. Valget af medlem udskydes derfor til næste møde.


Ad. Pkt. 4j: En konkret henvendelse er anledningen til punktet. Bestyrelsen er positiv overfor ansøgningen. Men forinden skal kommunens indstilling til spørgsmålet afklares. Hans fik opgaven.


Ad. Pkt. 4k: Poul opfordres til at se på det problem, at man via Klubmodul kan indmelde sig i AMK og skrive sig på venteliste uden videre accept fra klubben (referenten er usikker på den korrekte beskrivelse af problemet).


Ad.Pkt.4l: Inviteres til næste møde.


Ad. Pkt. 4m:
- Hvem blandt bestyrelsens medlemmer er på valg ved næste generalforsamling?
- Toiletvognen: Dens fremtidige funktion blev drøftet.
- Kun bestyrelsen skal have adgang til administration af Klubmodul. Peter taler med Poul om hvordan man kan rydde op i personkredsen 
med adgang.

- Juraen omkring evt. lønudbetaling undersøges af Peter.
- Evt. fælles fremtidig servicebygning med de øvrige klubber på vestsiden af havnen kan AMK efter bestyrelsens mening godt være interesseret  i at være med i.
- Et fælles kontrolsystem sammen med de øvrige klubber af gæstesejlerbetaling drøftedes også. Også her ser bestyrelsen gode perspektiver.
- Bente kontakter Poul for offentliggørelse af GLØGAFTEN.
- Bente kontakter Poul for offentliggørelse af organiserings møde vedr. Weekend cafeen i de første måneder efter nytår.

Næste møde: 

Tirsdag den 7. December kl. 17.00 – i klubhuset 

HF, 5.11.21

Hold i dag

Instagram