Tilstede: Carsten, Daniel, Peter, Bente, Hans

Afbud: Poul og Lars, fraværende: Allan

 

 

  1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag vedlagt)

Bente og Poul havde fremsendt ønsker om tilføjelser og korrektioner.

Disse blev indført i referatet, hvorefter det blev godkendt.

 

3. Husinspektøren

Opkrævning af leje for skabe i kælderen er gennemført problemløst. Alle har betalt.

Andre mindre vigtige spørgsmål blev drøftet.

 

4. Meddelelser/til orientering

Ikke noget

 

5. Sager til drøftelse og evt. beslutning

 

  1. Generalforsamling i april (bilag: forslag til dagsorden for Generalforsamling)

Der var udsendt udkast til indkaldelse af generalforsamling 26.4.22. Med foreløbig dagsordendagsorden.

Man drøftede afviklingen af generalforsamlingen, praktiske forhold, m.v.

Hans udsender indkaldelsen.

 

  1. Ny driftsaftale – Daniel

Driftsaftalen er ved at være på plads. Daniel skal have et sidste møde med Søren Clausen, Sport og Fritid i næste uge, hvorefter Daniel forventer at kunne underskrive aftalen.

 

  1. Fartøjsplan 2022 – Carsten

Fartøjsplanen er på plads. Den skal finpudses her og der, det har givet lidt bøvl at pladsbredderne nogen steder ikke er som aftalt med Sport og Fritid. Tolerance kravene er ikke overholdt overalt af entreprenøren. Det viser sig i øvrigt, at der er nogle ledige pladser, som kan tilbydes folk på ventelisten.

 

  1. Bemanding af havnemester funktionen i den kommende sæson

Der indkaldes til møde den 19. Maj, hvor frivillige til opgaven møder op, og hvor vi får forhandlet en bemandingsplan på plads.

 

  1. Ventelisten

Bestyrelsen vedtog at ventelisten skal åbnes igen. Hans kontakter Poul for at få åbnet op for ventelisten.

 

6. Eventuelt

Poul havde meddelt at automaten til betaling af gæsteleje kommer op torsdag den 7. April.

 

Korrigering af pladsleje for 2022 på baggrund af diverse prisstigninger blev drøftet.

Carsten og Peter ser på sagen.

 

Bestyrelsen havde fået henvendelse fra en person, som gerne vil hjælpe os med via et digitalt medie at give information til især gæstesejlere på en let og overskuelig måde.

Bestyrelsen fandt henvendelsen interessant, men vi er ikke lige nu der, hvor vi kan give alle relevante informationer til et sådant arbejde.

Hans kontakter vedkommende med henblik på et samarbejde på et lidt senere tidspunkt.

Det blev besluttet at toiletvognen skal sælges hurtigst muligt. Carsten går i gang med sagen.

 

7. Ekstraordinært bestyrelsesmøde til forberedelse af Generalforsamlingen: 20.4.2022.

 

 

Referatet godkendt på bestyrelsesmøde den 20.4.22

Hold i dag

Instagram