Godkendt på bestyrelsesmøde 12.10.22:

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AMK 14. SEPTEMBER KL. 17.00 2022

 

Tilstede: Carsten, Peter, Daniel, Lars, Hans, Bente under pkt. 3.

Afbud: Ole, fraværende: Allan.

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

 1. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde 10.8.22 (bilag tidligere udsendt).

Godkendt

 

 1. Husinspektøren

Bente foreslog bestyrelsen følgende til overvejelse:

Etablering af udekøkken for gæstesejlere

Gasgrill på terrassen i stedet for kulgrillen

Ny markise til erstatning for den havarerede.

På baggrund af en konkret henvendelse spurgte Bente om klubhuset kan lejes ud til klubmedlemmer til afholdelse af arrangementer som ikke nødvendigvis er festlige.

Bestyrelsen besluttede at overlade det til Bente at foretage en konkret vurdering af henvendelser herom.

 

 1. Meddelelser/til orientering

Hans: Sport og Fritid er i gang med i samarbejde med HAL at udarbejde en ny arbejdsstruktur for B/I-møderne.

Lige nu ser det ud til at der fremover vil være et B/I-møde hvert halve år og at der etableres et nyt udvalg, Driftsudvalget, som efter forslaget skal holde møde en gang i kvartalet.

Hans: Der er HAL medlemsmøde den 27. 9. 22, hvor hovedpunktet er Visionsplanerne for bl.a. Aarhus Lystbådehavn. HAL opfordrer til at så mange bestyrelsesmedlemmer som muligt deltager (Hans har efter mødet fremsendt dagsorden for HAL medlemsmødet til bestyrelsesmedlemmerne).

 

 1. Sager til behandling og evt. beslutning:

 

 1. Visionsplan arbejdet for lystbådehavnen (bilag vedlagt)

Hans orienterede.

 

 1. Evt. samarbejde med ASK og Bugten om fælles servicefaciliteter – Hans (bilag vedlagt)

Der blev udtrykt skepsis overfor projektet pga manglende konkretisering af planerne på flere vigtige områder.

Daniel og Hans deltager i et snarligt møde med ASK og Bugten om et evt. samarbejde.

 

 1. Modernisering af klubbens bade- og toiletforhold – Daniel

Daniel redegjorde for to projektmuligheder:

 1. En opgradering af eksisterende forhold med bl.a. etablering af et fjerde bruserum.
 2. En total modernisering af faciliteterne.

Bestyrelsen besluttede at arbejde for projekt 2. Dette projekt er så omfattende, også økonomisk, at det skal behandles og evt. besluttes på en generalforsamling. Der vil blive arbejdet videre på sagen.

 

 1. Aktivitetsudvalgets planer for den kommende tid – Daniel

Udskudt til næste møde.

 

 1. Stativordningen – Peter, Carsten (bilag)

Der arbejdes på af få styr på sagen.

Peter oplyste, at det er hans vurdering, at regningsbetalingen via Klubmodul nu endelig fungerer.

 

 1. Flytning af båd – Carsten (bilag)

En bøvlet sag, som Carsten vil gå videre med at få løst.

 

 1. Spørgsmål vedr. overdragelse af bådplads ved bådsalg (bilag)

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet. Sport og Fritid har indskærpet reglerne, som indebærer at en overdragelse ikke er mulig. Bestyrelsens egen indstilling er ambivalent. På den ene side kan man godt forstå kommunens bestemmelse ud fra at der skal være lige og gennemskuelig adgang for alle borgere til at få en plads. På den anden side er det skadeligt for klubben hvis for mange, som ikke er interesseret i at bidrage til klublivet, blot bruger bådpladsen som parkeringsplads for deres båd. Klubben har med kommunens bestemmelse ingen indflydelse på hvem der kan blive medlem.

 

 1. Medlem med to pladser – Carsten (bilag)

Bestyrelsen besluttede på baggrund af vedtægterne, at medlemmet fremover kun kan leje en plads.

 

 1. Vinterpladsen (bilag vedlagt)

SÅL har udarbejdet en plan for den fremtidige organisering af vinterpladsen.

Bestyrelsen tog planen til efterretning.

 

 1. El- forsyning på broerne – Carsten

Der arbejdes på sagen.

 

 1. Velkomstpjece – Daniel

Det er et stort arbejde, men pjecen er ved at være færdig. Vil dog først komme til foråret.

 

 1. Toiletvogn salg – Daniel

Den er sat til salg. Indtil et forhåbentlig lukrativt salg vil den blive kørt til opbevaring i AMK’s bådtelt. Her vil den kunne fremvises til interesserede købere.

Daniel kører vognen til teltet.

 

 1. Ansvarsforsikring af klubbens både – Carsten

Carsten og Peter er i gang med sagen.

Hans har fra Codan modtaget en fortegnelse over både med ansvarsforsikring gennem klubben. Den sender han til Peter og Carsten.

 

 1. Parkeringskontrol for september – Hans

Det er AMK’s tur til at udføre parkeringskontrol.

Carsten og Hans tager sig af denne opgave.

 

 1. Skiltning – Daniel

Skiltning på Klubbens område beregnet for gæstesejlere er ved at være klar.

Allan er i gang med produktionen heraf. Denne foretager han generøst uden beregning.

 

 1. Eventuelt

Under indtryk af de voldsomme prisstigninger blev det besluttet at der skal holdes øje med forbruget af el og varme. Carsten vil undersøge hvor strømslugende øl-automaten er.

 

 1. Næste møde 12.10.22

 

 

HF., 8.9.22


Hold i dag

Instagram