AMK AArhus Motorbådklub

 

Formandens beretning – generalforsamlingen 2018

 

  • Medlemslivet

  • Klubhuset

  • Fartøjsstationen

  • Havnen

Medlemslivet

Det seneste år har været et godt år for klubben. På trods af gravearbejde, ombygning, forandringer og et ikke alt for godt vejr har stemningen hele tiden været positiv og kammeratlig. Det ses ikke mindst i forbindelse med de situationer, hvor der har været brug for en hjælpende hånd med noget praktisk eller med noget der skulle drøftes. Det vil jeg indledningsvis gerne takke jer alle for. AMK er en traditionsrig klub med et godt renommé der altid har kunnet tiltrække nye medlemmer- en klub man godt kan være stolt af at være medlem af.

Som nævnt kunne man godt have ønsket sig bedre sejlvejr i den forgangne sæson, men det er uden for bestyrelsens indflydelse.

Til gengæld tog bestyrelsen som de var blevet pålagt ved generalforsamlingen i 2017 fat på at modernisere vedtægterne. Der blev afholdt to workshops i efteråret, hvor et stort antal medlemmer hver gang mødte op og deltog i gode og konstruktive diskussioner. På baggrund af disse møder blev der udarbejdet et forslag til et sæt nye vedtægter, der blev vedtaget med 2/3 flertal henholdsvis 31. januar og 4. april 2018. Vi har nu gjort vedtægterne tidssvarende og moderne. Tusind tak til alle jer der deltog i arbejdet.

Aktiviteterne i klubben har selvfølgelig været præget af ombygningen, men madweekenderne har igen i år været en succes med mange deltagere og med den ene pragtmenu efter den anden. Der blev også til en lidt forsinket stiftelsesfest med lækker mad og drikke, hvor 38 medlemmer deltog. Denne gang havde vi valgt at holde festen fra om eftermiddagen. Det vil vi overveje, om skal gentages ved næste fest i november.

Klubhuset

Der har som nævnt været en del opgravninger og afspærringer i sidste sæson som følge af omlægningen af pumper m.v. på havnearealerne. Både parkeringspladsen og haven har været gravet op. Nu er der så småt styr på adgangsforholdene, men haven mangler (bortset fra hegnet) at blive retableret. Vi har nogle penge til det, men kan helt sikkert få brug for en ekstra hånd fra medlemmer med idéer og grønne fingre. Vi vil samle interesserede til en drøftelse af, hvordan haven skal se ud, og herefter samles til det praktiske.

Når vi er ved det praktiske, så har klubben indkøbt to telte til at vedligeholde både i. Dem skal vi også have sat op ude på vinterpladsen i den kommende sæson.

Vi gik i efteråret i gang med den længe ønskede ombygning af køkkenet. Der var stor tilslutning fra interesserede medlemmer i forbindelse med projekteringen, og megen hjælpsomhed, når der skulle udføres noget praktisk. Resultatet er blevet et fantastisk velfungerende og moderne køkken, der helt sikkert vil danne ramme om mange gode arrangementer i de kommende år. Desværre tog det lidt længere end ventet, så vi måtte udskyde den legendariske stiftelsesfest, og det blev også lidt dyrere. Bestyrelsen er dog ikke i tvivl om, at det er ulejligheden og pengene værd.

Fartøjsstationen

Vejret til trods har det været et nogenlunde godt år med gæstesejlere. Vi har haft gode indtægter, og de mange gæster har skabt liv i klubben.

Vi har fået penge fra Sport og Fritid til at renovere nogle broer, hvilket vi vil gå i gang med i løbet af sæsonen.

Havnen

I løbet af 2018 vil der blive indkøbt nyt bådhåndteringsgrej. Det har været længe undervejs, men nu ser det ud til at lykkes. Det er også kun et spørgsmål om tid, inden den grønne traktor må give op.

Og så er der jo VM i 2018. Det kan ikke undgå at påvirke livet på havnen og i særdeleshed adgangsforholdene til vores både. Det er på den ene side spændende, men kan også medføre ulejlighed. Det må vi tage i strakt arm.

Til sidst vil jeg endnu en gang takke medlemmerne for et godt år, og ønske for alle en god sæson 2018.

 

Torben Fiedel

Formand - AMK

 

 

 
 
Formandens beretning – generalforsamlingen 2017

 

  • Medlemslivet

  • Klubhuset

  • Fartøjsstationen

  • Havnen

Medlemslivet

Igen i år har været et aktivt år. Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling opfordret til større åbenhed og information. Dette har bestyrelsen forsøgt at leve op til gennem bl.a. orienteringsmøde for nye medlemmer samt inddragelse omkring ombygning af køkkenet. Bestyrelsen har også forsøgt at bringe nødvendig information rettidigt ud via mails og sms. Det er vanskeligt og tidskrævende at drive en hjemmeside, men bestyrelsen har forsøgt at opdatere så meget den kunne. På sigt ville det give god mening at have en webmaster, der stod for den del af klubbens image. Bestyrelsen er i dialog med Klubmodulet med henblik på at få et mere moderne design. På hjemmesiden.

Der har været en række aktiviteter i klubhuset gennem året. Blandt disse kan nævnes Stiftelsesfesten, juletræsarrangement, madweekender og fastelavnsfest/tøndeslagning. Dertil kommer aktivitetsudvalgets initiativer som f.eks. Kage-bage-dag, masser af grill og generel hygge i og omkring klubhuset. Bestyrelsen håber, at der fortsat vil være et aktivt aktivitetsudvalg, der sikrer et aktivt klubliv.

Der har gennem bestyrelsesperioden været arbejdet med en mere hensigtsmæssig løsning af rengøringsopgaven, og dette er nu på plads. I det hele taget har bestyrelsen bestræbt sig på en fornuftig drift med det formål at undgå kontingentstigninger. Vi er stadig en meget billig klub at være medlem af. Det kan dog ikke udelukkes, at det vil blive nødvendigt med en justering af kontingentet, i takt med udviklingen i priser på materialer.

Bestyrelsen blev ved sidste generalforsamling anmodet om at gennemgå vedtægterne, og om muligt fremlægge et forslag til en modernisering af disse. Dette har dog vist sig vanskeligere end ventet, og bestyrelsen har besluttet at der i næste bestyrelsesperiode nedsættes et udvalg af interesserede medlemmer, der gennem en inddragende proces skal udarbejde forslag til nye reviderede vedtægter. Planen er, at disse vil kunne fremlæges på en ekstraordinær generalforsamling i første kvartal 2018, og endeligt vedtages ved den ordinære generalforsamling i 2018.

Der har på trods af vejret været nogenlunde besøg af gæstesejlere i sidste sæson. Besøgstallet har dog været præget af at en del pladser var optaget af både fra Nordhavn forbindelse med deres renovation af kajpladser. Tak til alle medlemmer, der har taget godt imod gæstesejlerne og givet dem en god oplevelse.

I erkendelse af at ikke alle medlemmer er lige fortrolige med digitale medier, har det igen i år, takket være næstformanden, været muligt at indbetale kontingent kontant. Det er en ordning, bestyrelsen vil fortsætte med, så længe der er behov for det.

Stiftelsesfesten var igen i år en hyggelig begivenhed. Maden var god, og stemningen høj. Bestyrelsen vil fortsætte denne gode tradition. Det har været vanskeligt at sænke prisen, som nogle finder høj. Bestyrelsen vil dog bestræbe sig på at fastholde udgifterne på et rimeligt niveau.

Klubhuset

Det nyrenoverede klublokale har været til glæde og fornøjelse for alle. Det er vigtigt med en god ramme om klubbens løbende aktiviteter. Bestyrelsen har hele tiden fokus på at vedligeholde og forbedre klubhuset. Derfor har der været nedsat en gruppe, der gennem foråret har udarbejdet et forslag til en renovering af køkken og forgang. Renoveringen vil komme til at koste i omegnen af 200.000 kr. bestyrelsen håber med denne beretning at få mandat til sammen med køkkengruppen at gennemføre en renovering i den kommende bestyrelsesperiode.

Fartøjsstationen

 At forbedre udnyttelsen af kajmeter optimalt, er der foretaget en udbygning af Bro-0. Udbygningen har kostet i omegnen af 4000 kr. bestyrelsen har desuden ansøgt og fritid om materialer til fornyelse af belægningen på broen.

I den kommende periode vil regelsættet i SÅL blive moderniseret, og i nogle henseender strammet op. Bestyrelsen følger denne udvikling med interesse. Særligt vil vi være opmærksomme på, at sikre de bedste forsikringsforhold i forbindelse med transport af både på land samt omkring anvendelse af kranen.

Havnen

Nordhavn planlægger et modulbygget klubhus. I den forbindelse vil AMK få mulighed for at få del i de nye toiletfaciliteter, naturligvis mod betaling. Det vil kunne skabe bedre forhold for medlemmer ved flydebroen, så det vil bestyrelsen følge op på.

Bestyrelsen følger stadig med interesse diskussionerne om nyt bådhåndteringsgrej. Der er ikke absolut enighed mellem klubberne, så vi må nok trækkes med den grønne traktor i en periode endnu. Bestyrelsen håber dog på, at der snart kan opnås enighed om mere tidssvarende udstyr.

Havnen har været præget af gravearbejde, til nogen gene for klubbens medlemmer, og deres gæster. Det er lidt ært at se, hvornår det får en ende, og vi ved, at der skal graves op foran klubhuset i begyndelsen af maj. Vi ser frem til normale tilstande, og vil informere via hjemmesiden, som arbejdet skrider frem.

Til sidst vil jeg endnu en gang takke medlemmerne for et godt år, og ønske for alle en od sæson 2017.

 

Torben Fiedel

Formand - AMK

Nyheder

Aktiviteter