BESTYRELSESMØDE AARHUSMOTORBAADKLUB 

12. oktober 2021 kl. 17:00-20:00

 

Referat fra bestyrelsesmøde

1.    GODKENDELSE AF REFERAT FRA generalforsamlingen 2021

 

2.    Bestyrelsens konstituering:
- næstformand Poul Matthiasen
- fartøjsinspektør Carsten Mains
- sekretær Hans Feldhusen

 

3.    Nyt fra husmesteren

Udlejning af huset: Huset kan kun udlejes til medlemmer eller disses hjemmeboende børn. Bestyrelsen vil sørge for en klar beskrivelse. Den gældende lejekontrakt vedhæftes referatet.

Der skal laves en aftale om husmesters overdragelse af bilag mm. Dette afventer overlevering fra tidligere kasserer.

Parkeringstilladelser: Husmester tilbyder fortsat at forestå ordningen om parkeringstilladelser. 

Bestyrelsen vil arbejde på at få lavet en velkomstpjece til nye medlemmer. 

Der indkøbes en ny vaskemaskine. 

Der er bestilt pudsning af plexiglas samt høje vinduer.

4.    Aktuelle emner:

·      Standernedhaling 30. oktober

Bestyrelsen (Poul) tager kontakt til aktivitetsudvalget. Peter sender indbydelser ud. Klubben står for pølser og brød. Drikkevarer er for egen regning. Vi låner som vanligt kanon af Lars Madsen.

·      Stiftelsesfest 20. november

Alt er planlagt. Aktivitetsudvalget har stået for det. Der skal gøres et stort markedsføringsarbejde for at få så mange som muligt med.

·      Bestilling af stativer

Alle stativer er bestilt. Kim sender liste over dem, der har bestilt stativer. Den tidligere kasserer overleverer de nærmere regler samt diverse dokumenter i forbindelse med stativordningen til den nye kasserer.

·      Planlægning af madweekender 2022

Der skal indkaldes til en planlægningsaften. Dette møde skal finde sted i løbet af november måned. Bestyrelsen vil rette henvendelse til eventudvalget om hjælp til at arrangere madweekenderne.

·       Helhedsplan for havnen

Det er vigtigt at have opmærksomhed på de beslutninger, der i øjeblikket træffes i forhold til havnens fremtidige udvikling. For så vidt angår renoveringen af kajpladserne er denne planlagt. Kim sørger for at overdrage den eksisterende dokumentation.

 

Bestyrelsen havde en drøftelse omkring bopæl på havnen. Kommunen fraråder oprettelse af flere faste adresser på havnen. Der verserer en sag mellem kommunen og kystdirektoratet, der ikke er afgjort endnu.

         

5.    Gensidig information:
- Formand
- Kasserer
- Fartøjsinspektør
- Næstformand
- Sekretær

 

6.    EVENTUELT.

 

NÆSTE MØDE: 2. november 2021 kl. 17:00


Hold i dag